بیمه مسئولیت تعمیرگاه های خودرو

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه های خودرو

در قبال مراجعه کنندگان

مسئولیت خسارت های جانی و مالی وارده در محدوده تعمیرگاه بر مالکین و خودروهای آ نها در طول مدتی که در تعمیرگاه هستند بر عهده صاحبان تعمیرگاه ها می باشد که با خرید این بیمه نامه میتوانند مسئولیت خود را به شرکت بیمه واگذار نمایند.

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو کلیک کنید