بیمه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان،کلینیک،درمانگاه در قبال اشخاص ثالث

 

موضوع بیمه عبارت است از : جبران تعهد فوت و نقص عضو وارد به بیماران ، همراهان و یا مراجعه کنندگان به بیمارستان یا کلینیک ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مسئول فنی در چهار چوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بیمارستان و یا کلینیک

موارد تحت پوشش:

ادعا های حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارایی ، فقدان و یا نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی ، تاسیساتی ، تغذیه نادرست در مدت مداوا ، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارات بدنی (فوت و یا نقص عضو) بیماران و همراهان یا مرجعه کنندگان گردد تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود .

  • در این بیمه نامه هزینه های پزشکی و خسارات مالی پوشش ندارد.

حق بیمه محاسبه شده در این بیمه نامه برای تعهداتی به شرح ذیل می باشد: 

  • فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه به میزان در خواست بیمه گذار

خسارت این بیمه نامه بر اساس شرح وظایف مسئولین فنی درمانگاهها که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تائید گردیده است قابل پرداخت می باشد

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی کلیک کنید