بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی

 

 

عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره ,که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در قرارداد ما بین بیمه گر و بیمه گذار بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود .

برای خرید آنلاین مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی کلیک کنید

بارنامه 

“بارنامه” اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل و نقل صادر و مشخصات کالا و نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا و میزان کرایه و مشخصات تعداد و وزن کالا در آن قید میگردد.

این نوع بارنامه توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل قرار داده میشود. بارنامه جاده ای داخلی دارای شش نسخه میباشد .

۱- مخصوص گیرنده کالا (نسخه تمبردار)

۲- مخصوص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

۳- مخصوص راننده

۴- مخصوص فرستنده کالا

۵- مخصوص شرکت حمل و نقل

۶- مخصوص شرکت حمل و نقل

تعهدات بیمه گر

 •  تصادف و واژگونی و سقوط وسیله حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرک.
 •  پرتاب شدن محموله از روی وسیله حمل.
 •  آتش سوزی و یا انفجار محموله.
 •  سرقت کلی محموله با وسیله حمل.

تبصره- در مواردی که وقوع حادثه منجر به خسارت ناشی از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و یا کمک راننده باشد بیمه گر موظف است خسارت مربوطه را به بیمه گذار پرداخت نماید سپس نسبت به بازیافت خسارت از مقصر حادثه اقدام نماید.

خسارتهای غیرقابل جبران ، جبران خسارت در این موارد در تعهد بیمه گر نخواهد بود

 • جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان وی )رانندگان و کمک رانندگان جزء کارکنان بیمه گذار محسوب نمیشوند(
 •  جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره.
 •  تشعشعات رادیواکتیو و فعل و انفعاالت هسته ای.
 •  عیب ذاتی و یا خودبخودسوزی کالاها.
 •  عدم النفع و کاهش ارزش کالاها.
 •  حمل کاالهای قاچاق و غیرمجاز و خسارت وارده به آنها.
 •  نداشتن گواهینامه متناسب برای رانندگی وسیله حمل.
 •  کاهش طبیعی وزن محموله.
 • سرقت قسمتی از محموله مگر آنکه ناشی از حادثه تحت پوشش منجر به مصدومیت یا فوت راننده بوده باشد.

نحوۀ فسخ قرارداد

 هر یک از طرفین میتوانند با اعلام کتبی و مهلت یکماهه به طرف مقابل، قرارداد را فسخ نمایند.

حق جانشینی

 بیمه گر درحدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود.

تبصره- حق جانشینی در مورد خسارتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر یا قصور رانندگان بیمه گذار اعمال نخواهد شد.

مشارکت در منافع

 در صورتی که در پایان هر دوره یک ساله قرارداد مشخص شود که نسبت مجموع خسارتهای پرداختی و معوق به حق بیمه دریافتی هر قرارداد کمتر از پنجاه درصد است بیمه گر میتواند حداکثر معادل ده درصد حق بیمه آن قرارداد را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار پرداخت نماید.

برای خرید آنلاین مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی کلیک کنید