بیمه مسئولیت مدیران ساختمان در قبال ساکنین

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و هیئت مدیره ساختمان ها

و برج های مسکونی در قبال ساکنین و مراجعین به ساختمان

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مراجعین

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران ساختمان ها کلیک کنید

موضوع بیمه نامه

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مراجعین، بدین معنی که چنانچه در نتیجه استفاده از پارکینگ ساختمان ، ریزش نمای سنگ ساختمان در محوطه و اطراف آن ، نشست و ریزش چاه ، و قصور نظافتچی و سرایدار ، هرگونه خسارت وارده به ساکنین و مراجعین مسکونی و اشخاص ثالث وارد آید . پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و مطابق رأی مراجع قضایی ، بیمه گذار  مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود که با خرید این بیمه نامه میتواند مسئولیت خود را به شرکت بیمه واگذار نمایند.

بیمه نامه اسانسور و مجموعه ورزشی و استخر ( در صورت داشتن و حضور نجات غریق که از سوی فدراسیون ناجیان غریق، کارت غریق نجات داشته باشد) در بیمه نامه های مسئولیت مسکونی به صورت جداگانه تهیه می گردد

بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نیز میتوان برای کل ساختمان به صورت جداگانه تهیه نمود.