بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه نامه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه گذار

در قبال اشخاص ثالث

 مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث ( همسایه ها و عابرین ) در حین اجرای عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی،و مراحل احداث بنای جدید

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی کلیک کنید

 

تعهدات بیمه نامه
۱- فوت
۲- نقص عضو
۳- هزینه های پزشکی
۴- خسارت مالی
در این بیمه نامه خسارت های زیر نیز تحت پوشش خواهد بود :
• نشت یا ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث
• ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری
• خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش
• خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
• خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
• خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی
• خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)
• خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی
• خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند
• خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

 

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی کلیک کنید