بیمه مسئولیت نصابان تابلوهای تبلیغاتی

بیمه نامه مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی

در قبال اشخاص ثالث

جبران خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی نصابان تابلو کلیک کنید

 

موضوع بیمه نامه

 

جبران خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

 

تعهدات بیمه نامه
۱- فوت
۲- نقض عضو
۳- هزینه پزشکی
۴- خسارت های مالی