بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی در قبال مراجعه کنندگان

موضوع بیمه نامه سئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاههای موجود در شهربازی

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی کلیک کنید

تعهدات بیمه نامه

۱- جبران خسارت فوت
۲- جبران خسارت نقض عضو
۳- جبران هزینه های پزشکی