بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی در قبال مراجعه کنندگان

موضوع بیمه نامه سئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاههای موجود در شهربازی

 

 

موضوع بیمه عبارت است از: جبران خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات و دستگاههای نصب شده در شهر بازی بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال بیمه گذار خسارتی به استفاده از دستگاههای شهر بازی وارد آید و بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

  • در صورتیکه شهربازی دارای تئاتر و سینما باشد می توان خسارت وارده به استفاده کنندگان را نیز تحت پوشش
    قرار داد .
  • صدور بیمه نامه منوط به ارائه گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد . 

۱- در صورت عدم انجام بازدید و سرویس های مناسب بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد

۲- بیمه گزار موظف است کلیه وظایف و احتیاط های ایمنی را جهت پیشگیری از خسارت رعایت نماید

۳- در اطراف سرسره بادی ( قسمت مقابل آن ) اقدام به نصب کفپوش گردد

۴- بیمه گذار موظف است حداقل تا فاصله ۲ متری سرسره بادی از کفپوش مناسب استفاده نماید در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت ندارد

۵- درج مشخصات گواهی استاندارد اخذ شده از سازمان ملی استاندارد ایران الزامی می باشد .

تعهدات بیمه نامه

۱- جبران خسارت فوت
۲- جبران خسارت نقض عضو
۳- جبران هزینه های پزشکی

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی کلیک کنید