بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک در قبال کودکان

 

موضوع بیمه نامه

 

جبران خسارت های فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از مسئولیت مدیر مهد کودک در قبال کودکان در محدوده همان مهد کودک

 

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک کلیک کنید