بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک در قبال کودکان

 

جبران خسارت های فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از مسئولیت مدیر مهد کودک در قبال کودکان در محدوده همان مهد کودک

 

 

موضوع این بیمه نامه عبارت است از :

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کودکان تحت مراقبت و نگهداری، بدین معنا که چنان چه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه گذار خسارت جانی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه گذار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار طبق شرایط و مفاد بیمه نامه، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر و کارکنان مهدکودک در قبال کودکان تحت مراقبت و نگهداری تحت پوشش قرار میگرد بدین معنا که در صورت انجام کلیه تعهدات و وظایف از سوی بیمه گذار، چنانچه خسارت بدنی شامل فوت و نقص عضو و یا هزینه پزشکی به کودکانی که مسئولیت نگهداری آنها به مهدکودک سپرده شده است وارد آید و بیمه گذار یا کارکنان وی قانونا مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات زیر نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

موارد زیر در محاسبه حق بیمه و صحت بیمه نامه حائز اهمیت می باشد:

۱-حق بیمه بر مبنای تعداد نفرات کودکان محاسبه می گردد و بیمه گذار موظف است در صورت افزایش و یا کاهش کودکان مراتب را به بیمه گر اعلام و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت و یا دریافت نماید

۲- در هنگام پرداخت خسارت ارائه فرم ثبت نام کودکان مورد تایید اداره بهزیستی الزامی است

۳- مسئولیت کارکنان و مربیانی که اسامی آنها اعلام شده باشد با پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار تحت پوشش قرار میگیرد

۴- تورهای یک روزه با پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار تحت پوشش قرار میگیرد در صورتی که بیمه گذار قبل از حرکت نام شرکت کنندگان و زمان و مکان تور را کتبا به بیمه گر اعلام نموده باشد تا نسبت به صدور الحاقیه اقدام نماید

۵- چنانچه تورهای یک روزه تحت پوشش قرار گیرد، در صورت بروز حادثه ناشی از وسیله نقلیه، اگر بیمه گذار قانونا مسئول شناخته شود تحت پوشش این بیمه نامه می باشد اما مسئولیت راننده مقصر در هر حال تحت پوشش این بیمه نامه نیست

۶- پوشش بیمه نامه صرفا محدود به داخل مهدکودک می باشد

۷- حوادثی که مسئولیت آن قانونا به عهده بیمه گذار نباشد تحت پوشش نخواهد بود.

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک کلیک کنید