بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

تعهدات بیمه نامه
جبران تمامی زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خطراتی‌ مانند‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ ناشی از آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث

 

موضوع این بیمه نامه عبارت است :  از جبران خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در اثر خطرات بیمه شده در بیمه نامه آتش سوزی بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال بیمه گذار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

پیش نیاز این بیمه نامه، داشتن بیمه نامه آتش سوزی معتبر در زمان صدور این بیمه نامه می باشد و تاریخ صدور و انقضاء بیمه نامه مسئولیت باید منطبق با بیمه نامه آتش سوزی باشد.

بیمه گر بیمه نامه آتش سوزی ، برای منازل مسکونی الزاما باید بیمه پارسیان باشد ولی برای غیر مسکونی این الزام
وجود ندارد.

خسارت وارده به کارکنان بیمه گذار تحت پوشش بیمه نامه نمی باشد.

پوشش های بیمه نامه
۱- فوت
۲- نقص عضو
۳- هزینه های پزشکی
۴- خسارتهای مالی

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی کلیک کنید