بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

در قبال فراگیران و اشخاص ثالث

موضوع بیمه نامه

جبران خسارت‌های جانی و هزینه های پزشکی احتمالی ناشی از مسئولیت مدیران مراکز آموزشی برای افراد در مراکز آموزشی

 

موضع بیمه عبارت است از :

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال فراگیرندگان و اشخاص ثالث، بدین معنا که چنان چه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه گذار خسارت جانی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه گذار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار طبق شرایط و مفاد بیمه نامه، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود

موارد زیر در محاسبه حق بیمه و صحت بیمه نامه حائز اهمیت می باشد:

۱- حق بیمه بر مبنای تعداد صندلی های مرکز آموزشی محاسبه می گردد

۲- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷی از زد و خورد (ﻧﺰاع و درﮔﻴﺮی) اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ

۳- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ

۴- ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﺧل ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺒﻲ دﻳﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

۵- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺒﻲ دﻳﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

۶- تورهای یک روزه با پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار تحت پوشش قرار میگیرد در صورتی که بیمه گذار قبل از حرکت نام شرکت کنندگان و زمان و مکان تور را کتبا به بیمه گر اعلام نموده باشد تا نسبت به صدور الحاقیه اقدام نماید

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی کلیک کنید