شرایط فسخ و ابطال بیمه مسافرتی

قیمت و شرایط خرید بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور

استعلام نرخ و شرایط بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور

شرایط فسخ و ابطال بیمه مسافرتی

۱-برای ابطال با کاهش مدت بیمه مسافرتی، رویت اصل گذرنامه توسط بیمه گر الزامی است
۲-پس از خروج بیمه شده از کشور به هر مقصد و به هر منظور ، بیمه نامه به هیچ عنوان باطل و یا مدت آن کاهش نمی یابد
۳-در صورت انصراف بیمه شده از سفر ،بیمه نامه قابل ابطال بوده و حق بیمه با کسر ۰۰۰ر۲۰ ریال قابل برگشت می باشد
۴-این بیمه نامه در صورت عدم استفاده ( عدم دریافت روادید، انصراف از سفر و موارد مشابه) تا شش ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال خواهد بود.
بدیهی است بعد از مدت مذکور ، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط و حق بیمه تعمیر قابل برگشت می باشد.
۵-اگر بیمه نامه مسافرتی برای اخذ روادید تهیه شده باشد:
   -در صورت عدم دریافت روادید و ارائه نامه سفارت ، حق بیمه با کسر ۰۰۰ر۲۰ ریال قابل برگشت می باشد.
   -در زمان اعتبار روادید بیمه نامه به هیچ وجه قابل ابطال نمی باشد
   -در صورت دریافت روادید از کشورهایی که در فرم پیشنهاد قید نگردیده است ، بیمه نامه به هیچ عنوان باطل و یا مدت آن کاهش نمی یابد