بیمه پول

بیمه پول

پول به عنوان یک نوع دارایی از جمله ریسک های بیمه پذیر تلقی شده و بر حسب اینکه به چه صورت نگهداری می شود دو نوع پوشش بیمه ایی برای آن طراحی شده است. این پوشش ها عبارتند از: «بیمه پول در صندوق» و «بیمه پول در گردش». نرخ حق بیمه در بیمه پول با در نظر گرفتن اطلاعات زیر تعیین می شود :

پول در صندوق: میزان پول، تعداد صندوق ها، مشخصات صندوق ها، محل نگهداری صندوق ها، وضعیت نگهبانی، سابقه خسارت و شناخت بیمه گذار و نحوه نگهداری حساب ها.
پول در گردش: میزان پول در هر محل، تعداد حمل طی سال، کل گردش پول طی سال، مسیر حمل، نحوه حمل، مبدأ و مقصد، شناخت بیمه گذار، سابقه خسارت و نحوه نگهداری حسابها.
شرایط عمومی بیمه پول: بیمه نامه پول نیز مانند هر نوع بیمه نامه دیگر، دارای شرایط عمومی مخصوص به خود می باشد که برخی از این شرایط برای هر دو نوع پوشش مشترک بوده و همچنین هر یک از بیمه نامه های پول در صندوق و پول در گردش، شرایط و تعاریف خاص خود را دارند که به شرح زیر می باشد:
مورد بیمه: مورد بیمه در این بیمه نامه عبارت از پول در صندوق و یا پول در گردش است که شامل اسکناس (وجوه رایج مملکتی)، سکه (به استثنای مسکوکات گرانبها)، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی می باشد.
شرایط مشترک بیمه پول در گردش و بیمه پول در صندوق: در این بیمه نامه شرایط و جدول آن مشترکا قابل استناد می باشد و هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا در جدول بیمه نامه و یا در بخش های دیگر این بیمه نامه به معنای خاص به کار برده شود، دارای همان معنا خواهد بود.
– بیمه گذار موظف است کلیه احتیاط های معمول را جهت حفظ و حراست مورد بیمه (پول) معمول دارد.
– بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هر نوع حادثه منجر به خسارت، که طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش می باشد، مراتب را فورا و به صورت کتبی به بیمه گر اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز جزئیات خسارت را به بیمه گر اعلام نماید. همچنین بیمه گذار می بایست هرگونه مدارکی که بیمه گر در خواست می کند، از قبیل دفاتر مالی و حسابداری را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
– بیمه گذار می بایست کلیه اقدام های متعارف در جهت دستگیری متهم با متهمین و همچنین کشف وجوه مسروقه را معمول و مقامات انتظامی را در جریان امر قرار دهد. بیمه گر مجاز است هر زمان که اراده نماید، با هزینه خود و بدون ایجاد مسئولیت برای خود و بیمه گذار اقدام های لازم را در جهت بازیافت وجوه مسروقه با وجوهی که ادعا شده به سرقت رفته به عمل آورد. بیمه گذار نیز موظف است به محض دریافت درخواست بیمه گر کلیه اطلاعات و مساعدت های لازم را در جهت اقدامات بازیافتی در اختیار او قرار دهد.
– حق بیمه پول در گردش بر مبنای کل وجوه حمل شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه و برای پول نقد شامل اسکناس و سکه)، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی محاسبه خواهد شد.
بیمه گذار موظف است ارقام وجوه در گردش و در صندوق را در طول مدت اعتبار بیمه نامه ان و ظرف مدت یک ماه (سی روز پس از پایان اعتبار بیمه نامه، ارقام قطعی را به بیمه گذار تسلیم دارد.
حق بیمه قطعی بیمه پول در گردش براساس ارقام فوق تعدیل و مابه التفاوت حق بیمه از بیمه گذار دریافت و یا به او مسترد خواهد شد.
– بیمه گر در هیچ مورد موظف به قبول اعلام منافع ناشی از این بیمه نامه توسط بیمه گذار به اشخاص ثالث نمی باشد. بنابر این بیمه گر در مقابل هیچ کس غیر از بیمه گذار اولیه مسئولیتی ندارد، مگر آنکه انتقال منافع قبلا مورد تأیید بیمه گر قرار گرفته باشد.
– بیمه گر با بیمه گذار می توانند با اخطار کتبی چهارده روزه، بیمه نامه را فسخ کنند. حق بیمه مدت استفاده نشده بعد از فسخ به بیمه گذار مسترد خواهد گردید.
– در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم انجام تعهدات بیمه گذار باشد، بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارت ندارد.
بیمه پول در گردش
تعهدات بیمه گر: بیمه گر متعهد است، خسارت ناشی از خطر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سرقت اعم از مسلحانه و یا غیر مسلحانه و توأم با جبر و عنف) که در حین نقل و انتقال پول اتفاق می افتد، جبران نماید. حداکثر تعهد بیمه گر در هر حمل از آنچه در شرایط خصوصی (جدول مشخصات بیمه نامه تعیین شده تجاوز نخواهد کرد. مگر آنکه بیمه گذار قبل از شروع حمل، موافقت بیمه گر را برای مبلغ مازاد جلب کرده باشد.
مسئولیت بیمه گر در مورد پول در گردش از زمان دریافت پول توسط نماینده بیمه گذار شروع و به محض تحویل پول در مقصد به صندوق دار و یا هر نشانی دیگری که در جدول بیمه نامه تعیین شده است، خاتمه می پذیرد.
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد
– هر گونه سرقتی که به وسیله کارکنان بیمه گذار اتفاق افتد و به طور کلی هرگونه خسارتی که با سوءنیت از سوی کارکنان صورت پذیرد.
– خسارت های ناشی از اشتباه های دفتری و حسابداری و یا تبانی و اختلاس کارکنان بیمه گذار.
– خسارت هایی که در محل هایی غیر از آنچه در جدول بیمه نامه تعیین شده است اتفاق افتد
– خسارت های ناشی از جنگ، تهاجم، عملیات دشمن خارجی، عملیات خصمانه (اعم از این که جنگ اعلام شده و یا اعلام نشده باشد) جنگ داخلی، انقلاب، قیام، شورش، بلوا، عملیات نیروهای غاصب یا نظامی و طغیان یا شورش داخلی و هم چنین خسارت های وارده در اثر تشعشعات اتمی و یا رادیو اکتیویته
– خسارت هایی که به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگر تحت پوشش می باشد، مگر مبالغ مازادی که به موجب بیمه نامه با بیمه نامه های مزبور بیمه نشده اند.
بیمه پول در صندوق
تعهدات بیمه گر : بیمه گر متعهد جبران خسارت های ناشی از سرقت با شکستن حرز یا اقدام به سرقت با شکستن حرز پول موجود در خزانه و صندوق یا صندوق هایی که مشخصات آنها در شرایط خصوصی (جدول مشخصات بیمه نامه تعیین شده می باشد. جبران خسارت وارده به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز در تعهد بیمه گر می باشد مشروط به این که محل مورد بیمه متعلق به بیمه گذار بوده یا بیمه گذار نسبت به خسارت های وارده مسئول شناخته شود. حداکثر تعهد بیمه گر در هر صندوق و برای هر مورد از آن چه در شرایط خصوصی (جدول مشخصات تعیین شده تجاوز نخواهد کرد.
منظور از محل در این بیمه نامه قسمت داخلی هر ساختمان می باشد که نشانی و مشخصات آن در جدول بیمه نامه قید گردیده و برای انجام کار مورد نظر در اختیار بیمه گذار قرار داشته است.
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد
– خسارت های ناشی از کلاه برداری، نادرستی یا تقلب از ناحیه بیمه گذار یا بیمه گذاران یا شرکای آنها و کارکنان بیمه گذار، اعم از این که به تنهایی یا با مشارکت دیگران انجام شود.
– خسارت های وارده به دفاتر حسابداری، اسناد و صورت حساب های مالی.
– خسارت های ناشی از جنگ، تهاجم، عملیات دشمن خارجی، عملیات خصمانه (اعم از این که جنگ اعلام شده با اعلام نشده باشد) جنگ داخلی، انقلاب، قیام، شورش، بلوا، عملیات نیروهای غاصب یا نظامی و طغیان یا شورش داخلی و همچنین خسارت وارده در اثر تشعشات اتمی و یا رادیو اکتیویته.

 

 

بیمکوک سامانه خرید آنلاین بیمه پارسیان

بیمکوک سامانه خرید آنلاین بیمه پارسیان

خرید بیمه نامه یکی از  ساده ترین  و امن ترین روشهای مقابله  با حوادث  و خطرات احتمالی و حفظ  سرمایه و یاحتی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت حرفه ای و شغلی می باشد.

 

 

 

سامانه خرید آنلاین بیمه

تهیه بیمه نامه معتبر یکی از نیاز های اصلی  افراد دور اندیش است و در زمان وقوع حوادث، جبران خسارت را برای آنها تا حد ممکن  فراهم می نماید
داشتن بیمه نامه ، خسارت های مالی  و جانی وارد شده به اموال و نفوس را در مقابل خطرات مختلف تحت پوشش بیمه نامه جبران و باعث ایجاد آرامش و امنیت خاطر بیمه گذار را فراهم می نماید.

افراد جامعه به تنها چیزی که احتیاج دارند یک مشاوره مناسب و تخصصی است که با صرف کمترین زمان، ضمن ارزیابی ریسک ، شما را از شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه مطلع  و با دریافت اطلاعات از شما در خصوص صدور بیمه نامه مورد نظر اقدام نماید

تغییر فضای ارتباط و عرضه خدمات ، امروزه دستخوش تغییرات زیادی است که مهمترین آن عرضه خدمات به صورت آنلاین و مجازی  می باشد و بارزترین نمونه آن بانکداری الکترونیک است که باعث حذف بسیاری از مراجعات حضوری به بانکها گردیده است
شرکت نمایندگی بیمه گسترش فروش فردا دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه پارسیان با ثبت نام تجاری بیمکوک در طبقه بیمه و امور مالی (٣۶) علائم تجاری و مالکیتهای معنوی در سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور و با به کار گیری نیروی انسانی متخصص اقدام به راه اندازی پلتفرم بیمکوک نموده است.
بیمکوک سامانه ای جهت خرید آنلاین و غیر حضوری انواع بیمه نامه از شرکت بیمه پارسیان  و بدون واسطه های اینترنتی می باشدشما می توانید در تمام ٢۴ ساعت شبانه روز از سامانه بیمکوک قیمت بیمه نامه مد نظر خود را بگیرید نکات مهم و شرایط عمومی و خصوصی را مطالعه کنید و در نهایت با پاسخ به چند سوال ساده درخواست خرید بیمه نامه خود را ثبت کنید
در کوتاه ترین زمان ممکن  درخواست ثبت شده توسط کارشناسان ما بررسی و در نهایت پس از پرداخت حق بیمه از طریق درگاه بانکداری الکترونیک بیمه نامه صادر و کمتر ار ٢۴ ساعت اصل بیمه نامه به صورت رایگان در محل مورد نظر شما تحویل می گردد.

این پایان کار نیست خرید بیمه نامه از سامانه بیمکوک این امکان را فراهم می آورد تا اطلاعات بیمه نامه در پروفایل شما قابل رویت باشد و همانند ساعت که در ساعت مشخصی کوک شده تاریخ انقضای بیمه نامه را به شما یاد آوری میکند و تا زمانی که تصمیم شما را جهت تمدید و یا عدم تمدید بیمه نامه دریافت نکند موضوع را به صورت سیستمی پیگیری می نماید .
خدمات بیمکوک کاملا رایگان بوده و موجب می گردد تا دیگر تاریخ انقضای هیچ بیمه نامه ای فراموش نگردد

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت جناب آقای سید محمد مهدی رضوانی به همراه سرکار خانم مریم هاشمی عضو بیمه ای هیئت مدیره به عنوان مجریان اصلی و سایر مدیران و کارکنان این شرکت، پلتفرم بیمکوک را خلق و با به کار گیری از تکنولوژی روز وکامل ترین تجهیزات ارتباطی طراحی و پشتیبانی می کنند

 

 

 

 

به روز رسانی بیمکوک

سامانه خدمات آنلاین محاسبه و خرید بیمه نامه بیمکوک در حال ویرایش و به روز رسانی نهایی می باشد

کاربر گرامی شما می توانید جهت خرید بیمه نامه از سامانه قدیم این شرکت به آدرس www.Gostareshins.com استفاده نمایید.

تیم پشتیبانی بیکوک

 

نمایندگی بیمه پارسیان

نمایندگی بیمه پارسیان

شرکت خدماتی بیمه ای گسترش فروش فردا نمایندگی بیمه پارسیان با ایجاد شبکه فروش مویرگی و با بکارگیری کارشناسان متخصص در خصوص مشاوره و صدور بیمه نامه بصورت آنلاین  و غیرحضوری فعالیت می نماید.

این شرکت در چند سال گذشته از جمله مهمترین نمایندگی بیمه پارسیان بوده و توانسته سهم زیادی از فروش صنعت بیمه را به خود اختصاص دهد و این نمایندگی بیمه پارسیان از انتهای سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در خصوص فروش آنلاین و راه اندازی استارت آپ عرضه خدمات بیمه آغاز نموده است و تاکنون با اراِئه خدمات به بیش از هزاران نفر از هموطنان گرامی تجربیات خود را در این خصوص کامل نماید و حال که تجربه و تخصص لازم را در این خصوص کسب نموده مفتخر است تا خدمات آنلاین بیمه ای را بدون واسطه اینترنتی بصورت مستقیم از طریق واحد صدور و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح عرض نماید.

یا دآور می گردد عرضه خدمات آنلاین توسط نمایندگی بیمه پارسیان و مستقیم از طریق واحد صدور و بدون واسطه صورت می پذیرد که این موجب دریافت خدمات مطلوب حتی در زمان وقوع خسارت احتمالی خواهد گردید. این نمایندگی اصالت بیمه و کمترین نرخ حق بیمه و تحویل بموقع و رایگان در سراسر کشور را برای شما مشتریان محترم تضمین می نماید.

کارشناسان شرکت گسترش شما را برای انتخاب پوشش بیمه ای همراهی می کنند فقط کافی است در اسرع وقت به کارشناسان این شرکت به آدرس www.Gostareshins.com   و یا تماس با شماره تلفن ۰۲۱۴۹۷۸۳ تماس حاصل فرمائید.

برای خرید آنلاین بیمه نامه کلیک کنید

بیمه باربری پارسیان

بیمه باربری پارسیان

 

بیمه باربری پارسیان از قدیمی‌ترین انواع بیمه‌نامه‌هاست که به موجب آن، شرکت بیمه در مقابل مبلغی که از شما دریافت می‌کند متعهد می‌شود، چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.
در همین راستا شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه‌های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر مخاطرات محتمل و غیرقابل پیش‌بینی فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هر چه سریعتر و مطلوبتر برای مشتریان گرامی در زمینه صدور بیمه باربری پارسیان است.

انواع بیمه های باربری

– وارداتی
– صادراتی
– داخلی
– ترانزیت

انواع کلوزها یا پوشش های بیمه ای

 • شرایط پوشش یا کلوز A
  کاملترین پوشش های بیمه ای در بیمه باربری پارسیان مختص این کلوز می باش و بجز خطرات استثناء شده در ظرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ، بصورت ALL RISK می باشد . این پوشش اکثرا برای کالاهایی آسیب پذیر و حساس خریداری می گردد . این پوشش فاقد فرانشیز می باشد .
 • شرایط پوشش یا کلوز B
  پوشش های این کلوزشامل : زلزله ، صاعقه ، آتش فشان ، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا به کشتی و انبار ، خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری کالا ، عدم تحویل یک بسته کامل ، دزدی و دله دزدی ، شکسات ، آبدیدگی ، ریزش ، روغن زدگی ، خسارت های ناشی شده از کالاهای مجاور ، چنگک و قلاب زدگی است و خسارت روی داده شامل ۳درصد فرانشیز می باشد .
 • شرایط پوشش یا کلوز C
  پوشش این کلوز حادثه وسیله نقلیه ، عدم تحویل یک بسته و آتش سوزی است .
 • خسارت کلی یا TOTAL LOSS

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان ،  با ارائه خدمات متنوع بیمه ای برای تمامی اقشار جامعه با حرف و مشاغل گوناگون ، برای کاربران خود «تجربه‌ی لذت‌بخش یک خرید اینترنتی» را ایجاد نموده است. « ارسال سریع  » ، « ضمانت کمترین حق بیمه »  و « تضمین اصالت بیمه نامه » سه اصل اولیه ای است که این شرکت از نخستین روز ایجاد سعی کرده به آن پایبند باشد.

 LC  به چه معناست ؟

اعتبار اسنادی یک اصطلاح برای پرداخت است که معمولا در معاملات بین‌المللی استفاده می گردد. این اسناد به طور عمده در معاملات تجاری بین‌المللی مهم استفاده می شود زمانی که عرضه کننده در یک کشور و مصرف کننده در کشور دیگری است.  به عبارت ساده‌تر اعتبار اسنادی تعهد بانک خریدار برای پرداخت مبلغ کالاهایی است که فروخته شده است.  عقیده ی غالب در معاملات تجاری بین‌المللی آن است که ریسک را از خریدار واقعی به بانک منتقل کنند.

اعتبار اسنادی از نظر لغوی یک سند است که معامله ای بین خریدار و فروشنده را توصیف می‌کند. این سند بوسیله خریدار به فروشنده پیشنهاد می شود. این مکانیزم به خریدار اجازه می‌دهد تا توانایی‌اش را برای پرداخت کالاهای خریداری شده محقق می سازد و همین طور فروشنده مطمئن گرداند که صورت حساب کالاهایش پرداخت خواهد شد.

یک ال سی تجاری سند است که غالبا توسط موسسات مالی صادر می شود، و به طور عمده در امور پولی تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. ال سی در واقع تعهدی غیر قابل فسخ برای پرداخت مقداری پول است. ال سی در تجارت بین‌الملل، برای معاملات بین فروشنده از یک کشور و خریدار از کشوری دیگر اهمیت فراوانی دارد. طرفین بیمه ال سی شامل این افراد می شود:

 • یک شخص ذینفع ( مثلا فروشنده )، که قرار است پول را دریافت کند.
 • بانک صادرکننده ، که شخص خریدار مشتری آن است.
 • بانک ابلاغ کننده که شخص ذینفع مشتری آن است.

تقریبا تمام اسناد ال سی غیر قابل فسخ و بازگشت هستند به این معنا که بدون رضایت شخص ذینفع، بانک صادرکننده و بانک تایید کننده امکان فسخ یا تغییر آن وجود ندارد.

نحوه خرید بیمه باربری پارسیان

زمینه کاری این شرکت ارائه محصولات متنوع و خدمات بیمه ای شرکت بیمه پارسیان در سه قالب بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت است که با تکمیل فرم الکترونیکی هر رشته بیمه ای توسط بیمه گذاران سیر رسیدگی و بررسی آن توسط کارشناسان متخصص این شرکت آغاز خواهد شد .

بیمه نامه ها پس از صدور نهایی بصورت رایگان و در اسرع وقت تحویل خواهد گردید .

بیمه نامه های باربری زیر گروه شاخه اموال شرکت بیمه پارسیان است و جهت صدور بیمه باربری پارسیان یا بیمه ال سی  ابتدا بایستی استعلام بیمه باربری پارسیان بیمه پارسیان دریافت گردد . برای انجام این مهم بایستی فرم الکترونیکی زیر بصورت کامل تکمیل گردد .

پس از آن کارشناسان ما دراسرع وقت در راستای اعلام استعلام بیمه باربری پارسیان بیمه پارسیان ، نرخ و شرایط را طی تماس تلفنی با بیمه گذار محترم اعلام و در صورت تایید مراحل صدور بیمه باربری پارسیان یا بیمه ال سی  را انجام خواهند داد .

نکات مهم در مراحل صدور بیمه باربری پارسیان :

 • وسیله حمل ، نوع حمل ، مبدا ، مقصد ، نوع کالا و … در اعلام نرخ و شرایط استعلام بیمه باربری پارسیان بیمه پارسیان مورد توجه قرار خواهد گرفت .
 • صدور بیمه نامه باربری با سه شرط ( کلوز ) A و B  و C  در شرکت بیمه پارسیان امکانپذیر است .
 • نحوه خرید بیمه باربری پارسیان بصورت کاملا غیر حضوری و تحویل رایگان د رمحل مورد نظر شما صورت خواهد پذیرفت .

بیمه ال سی صرفا برای خریدهای با گشایش اعتباری و دارای ذینفع بانک صادر می گردد

 

برای خرید آنلاین بیمه باربری داخلی کلیک کنید

بیمه حوادث ساختمان

بیمه حوادث ساختمان

 

این پوشش بیمه ای شامل دو بخش می باشد:

 

الف ) بخش اول : دوره ساخت ساختمان

                      • بیمه مسئولیت کارفرما

روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می‌دهد و طبق قانون، هر شخصی که باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن است. اگر چنین شرایطی پیش آید و شما در موقعیتی قرار گیرید که مسئول یک حادثه شناخته شوید داشتن یک بیمه نامه مناسب می تواند پوشش کافی را برای شما فراهم سازد. شرکت بیمه پارسیان با ارائه انواع بیمه های مسئولیت این امکان را برای شما فراهم می سازد.

موضوع بیمه حوادث ساختمان ( مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی )

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی ، خسارت مالی و صدمات جسمانی به کارکنان و اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از تخریب ، گودبرداری ، اجرای پی ، سفت کاری، نمای ساختمان و یا سایر کارهای عمرانی مرتبط می باشد ، که با اخذ این بیمه نامه می توان مسئولیت کارفرما ، صاحبکار ، بیمه گذار را تحت پوشش قرار داد.

بیمه حوادث ساختمان ( مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی )

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطراتی بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر می باشند. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار،همه کارفرمایان موظفند وسایل و امکانات لازم برای حفظ سلامت و بهداش کارکنان در محیط کار را تامین نمایند. با استناد به این ماده در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت … که منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و…) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. شما می توانید با خرید بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هزینه ها را جبران نماید.

برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد. نکته قابل توجه این است که پوشش‌های این دو بیمه‌نامه کاملاً متفاوت می‌باشند. بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران نماید طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید، در حالیکه در بیمه مسئولیت کارفرما این مورد تحت پوشش می باشد. به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذکور می‌باشد.

موضوع این بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص، که به دو صورت بانام و بی­نام صورت می پذیرد. بیمه مسئولیت ، مازاد بر پوشش اصلی یاد شده ۲۰ پوشش اضافی را نیز شامل می شود.

ب) بخش دوم : دوره بهره برداری

                  •  بیمه آتش سوزی

 قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین  بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد  می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه نامه آتش سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در این حالت سرمایه بیمه قابل پرداخت به بیمه گذار و یا شخص ثالث ( توافق شده در بیمه نامه ) می باشد .

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد . البته لازم به ذکر است که غیر از خطر آتش سوزی ، خطرات دیگری نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات برف و باران ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است

این گونه بیمه نامه ها برای واحدهای مسکونی با سرمایه متغیر بر اساس سال ساخت و متراژ ساختمان صادر می گردد و می تواند ساختمان و اثاثیه را توأما” و یا هرکدام را به تنهایی تحت پوشش قرار دهد .

 

              •  بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

موضوع بیمه :

عبارت است از مسئولیت مدنی هیئت مدیره ساختمان مسکونی در قبال ساکنین و اشخاص ثالث بدین معنی که در صورت انجام کلیه وظایف و تعهدات از سوی بیمه گذار، چنانچه در محدوده مکانی مشخص شده خسارت جانی به کارکنان بیمه گذار و خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید و به بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت آن شناخته شود، بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

وظایف و تعهدات بیمه گر

پوشش های اصلی : موارد زیر با صدور بیمه نامه در تعهد بیمه گر خواهد بود

 • خسارت جانی برای هر نفر در هر حادثه
 • هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
 • خسارت مالی بر اساس نظر کارشناس بیمه گر و یا کارشناس رسمی دادگستری

بیمه زلزله پارسیان

بیمه زلزله پارسیان

 

قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین  بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد  می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه نامه آتش سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در این حالت سرمایه بیمه قابل پرداخت به بیمه گذار و یا شخص ثالث ( توافق شده در بیمه نامه ) می باشد .

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد . البته لازم به ذکر است که غیر از خطر آتش سوزی ، خطرات دیگری نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات برف و باران ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است که در بخش پوششهای اضافی به تفصیل شرح داده خواهند شد.

بر اساس تفاوت در تعریف بعضی از آیتمهای مورد نیاز در قرارداد بیمه آتش سوزی ، می توان این نوع بیمه را به ۳ زیر شاخه تفکیک نمود :

بیمه آتش سوزی اماکن مسکونی

بیمه آتش سوزی اماکن اداری تجاری و انبار

بیمه آتش سوزی اماکن صنعتی

 • مسکونی

این گونه بیمه نامه ها برای واحدهای مسکونی با سرمایه متغیر بر اساس سال ساخت و متراژ ساختمان صادر می گردد و می تواند ساختمان و اثاثیه را توأما” و یا هرکدام را به تنهایی تحت پوشش قرار دهد .

 • غیر صنعتی / اماکن اداری تجاری و انبار

این گونه بیمه نامه ها اغلب برای مواردی از قبیل فروشگاه ، ساختمان های اداری ، مطب پزشکان ، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی و واحدهایی که تولید در آن در حد وسیعی نمی باشد مانند کارگاههاو تولیدی های کوچک و چاپخانه صادر میشود . نکته قابل توجه در این موارد این است که کارگاهها با کاربری غیر صنعتی و نرخ زلزله صنعتی صادر می گردند .

 • صنعتی

این نوع بیمه نامه ها اغلب برای واحد های تولیدی و صنعتی از جمله کارخانه جات و مراکز تولیدی بزرگ صادر میشود و اکثرا” دارای سرمایه های کلان و بالطبع از حق بیمه های بیشتری نسبت به بیمه نامه های غیر صنعتی و مسکونی برخوردارند.این بیمه نامه ها برای صدور حتما” نیاز به بازدید اولیه و ارزیابی ریسک دارند .

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، خود به خود سه خطر زیر با یک نرخ حق بیمه تحت پوشش قرار می گیرد که عبارتند از: آتش ، صاعقه و انفجار.

 • آتش: مقصود آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد .
 • صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید
 • انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار را انفجار گویند .

خطرات اصلی فرانشیز ندارند

خطرات اضافی مورد پوشش

خطرات اضافی ، خطرات تبعی و پیرو آتش سوزی هستند . خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکتهای بیمه از پذیرفتن ریسک آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا اینگونه خطرات تحت بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می گیرند . بعبارت دیگر خطرهای تبعی بطور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند ، بلکه مورد بیمه ابتدا بایستی در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن ، تعهد خسارات وارد به مورد بیمه را ناشی از خطرات تبعی و اضافی تحت پوشش قرار داد .

معمولاً خطرات تبعی طی الحاقیه ای که دارای شرایط خاص می باشد تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین اغلب خطرات اضافی دارای فرانشیز هستند بدین معنی که بیمه گر معمولا بر طبق شرایط عمومی بیمه آتش سوزی این خطرات را تحت پوشش قرار نمی دهد مگر اینکه با تعیین یک نرخ حق بیمه اضافی و فرانشیز ، بیمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر یک از این خطرات ، نرخ حق بیمه خالص آن به نرخ اولیه اضافه شده و مبلغ حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از: بیمه زلزله پارسیان ، سیل ، طوفان ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، ترکیدن لوله آب و ضایعات آب و برف و باران ، دزدی با شکست حرز ، شکست شیشه ، آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی زلزله : خطر زلزله جزو خطراتی است که به همراه بیمه نامه های آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرد .

 1. بیمه زلزله پارسیان
 2. سیل: هرگونه تغییر مسیر آب رودخانه و جریانهای آب در اثر طغیان یا ریزش باران و هر دوی آنها . در بیمه خطر سیل بعضی از خسارات از پوشش بیمه مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشی از جزرو مد .
 3. طوفان
 4. سقوط هواپیما و هلی کوپتر
 5. خطر ترکیدن لوله آب: در بیمه خطر ترکیدگی لوله های آب که یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمی باشد و معمولا خسارات ناشی از ترکیدن لوله های آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعیین شده با اعمال فرانشیزهای جزئی قابل پرداخت می باشد .
 6. خطر ضایعات آب برف و باران: خطر ضایعات آب برف و باران یکی دیگر از خطرات تبعی بیمه نامه های آتش سوزی می باشد که خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهد.
 7. دزدی با شکست حرز ( سرقت )
 8. شکست شیشه: خطر شکست شیشه بعنوان یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی به منظور تحت پوشش درآوردن شکست شیشه که ناشی از آتش سوزی نباشد ،بیمه می گردد.
 9. آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی: پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتکایی با نرخهای توافق شده امکان پذیر می باشد و معمولا نرخهای اعمالی برای مواقعی که حالتهای فوق العاده وجود ندارد یا زمانهایی که حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمین لحاظ بیمه گر معمولا شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید .
 10. خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی: با توجه به اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثنی شده است لذا بیمه گذاران می توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقیه ظروف تحت فشار صنعتی ، برای دستگاهها و ابزارهایی که بعنوان ظروف تحت فشار صنعتی تلقی می شوند ، با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش بیمه ای دریافت نمایند.

بیمه زلزله پارسیان

 • شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان ،  با ارائه خدمات متنوع بیمه ای برای تمامی اقشار جامعه با حرف و مشاغل گوناگون ، برای کاربران خود « تجربه‌ی لذت‌ بخش یک خرید اینترنتی » را  ایجاد نموده  است. « ارسال سریع  » ،« ضمانت کمترین حق بیمه »  و  « تضمین اصالت بیمه نامه »  سه اصل   اولیه ای است که این شرکت از نخستین روز ایجاد سعی کرده به آن پایبند باشد.

زمینه کاری این شرکت ارائه محصولات متنوع و خدمات بیمه ای شرکت بیمه پارسیان در سه قالب بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت است که با تکمیل فرم الکترونیکی هر رشته بیمه ای توسط بیمه گذاران سیر رسیدگی و بررسی آن توسط کارشناسان متخصص این شرکت آغاز خواهد شد .

بیمه نامه ها پس از صدور نهایی بصورت رایگان و در اسرع وقت تحویل خواهد گردید .

بیمه زلزله پارسیان زیر گروه شاخه اموال شرکت بیمه پارسیان است و نحوه دریافت نرخ بیمه آتش سوزی بدین صورت است که ابتدا بایستی استعلام نرخ بیمه آتش سوزی پارسیان بیمه پارسیان دریافت گردد . برای اجرای استعلام نرخ بیمه آتش سوزی پارسیان بایستی فرم الکترونیکی زیر بصورت کامل تکمیل گردد .

پس از آن کارشناسان ما دراسرع وقت در راستای اعلام بیمه آتش سوزی پارسیان بیمه پارسیان ، نرخ و شرایط و بیمه آتش سوزی پارسیان را طی تماس تلفنی با بیمه گذار محترم اعلام و در صورت تایید مراحل بیمه آتش سوزی پارسیان  را انجام خواهند داد .

نکات مهم در مراحل بیمه آتش سوزی و بیمه زلزله پارسیان :

  • بیمه آتش سوزی و بیمه زلزله پارسیان  بر  اساس  ارزش  اموال ،  پوشش های درخواستی ، قدمت ساختمان ، متراژ ساختمان ، رعایت نکات ایمنی توسط بیمه گذار محاسبه می گردد .
  • بیمه سرقت یکی از پوشش های اضافی در بیمه نامه های آتش سوزی است که به شرط بازدید و تایید کارشناسان قابل ارائه خواهد بود .
  • صدور بیمه نامه آتش سوزی و بیمه زلزله پارسیان در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی نیاز به بازدید اولیه نخواهد داشت و حق بیمه بر اساس اموال و اظهارات مکتوب بیمه گذار  اعلام  و دریافت خواهد شد .
  • بیمه آتش سوزی پارسیان در ساختمان های صنعتی ، سوله ، اداری ، تجاری و انبار منوط به بازدید اولیه توسط کارشناسان بازدید اولیه خواهد بود و پس از اعلام  تایید سلامت کارشناسان از مورد بیمه ، صدور بیمه نامه آتش سوزی امکان پذیر خواهد بود .

جهت صدور بیمه نامه آتش سوزی دو آیتم خیلی مهم و اساسی مورد بحث اساسی مطرح است که هر دو موارد به انتخاب بیمه گذار می باشد :

   • ارزش اعیانی ساختمان مورد بیمه
   • ارزش موجودی و اثاثیه ساختمان

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مسکونی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی واحدهای اداری،تجاری و انبار کلیک کنید

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

 

قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین  بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد  می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه نامه آتش سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در این حالت سرمایه بیمه قابل پرداخت به بیمه گذار و یا شخص ثالث ( توافق شده در بیمه نامه ) می باشد .

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد . البته لازم به ذکر است که غیر از خطر آتش سوزی ، خطرات دیگری نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات برف و باران ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است که در بخش پوششهای اضافی به تفصیل شرح داده خواهند شد.

بر اساس تفاوت در تعریف بعضی از آیتمهای مورد نیاز در قرارداد بیمه آتش سوزی ، می توان این نوع بیمه را به ۳ زیر شاخه تفکیک نمود :

بیمه آتش سوزی اماکن مسکونی

بیمه آتش سوزی اماکن اداری تجاری و انبار

بیمه آتش سوزی اماکن صنعتی

 • مسکونی

این گونه بیمه نامه ها برای واحدهای مسکونی با سرمایه متغیر بر اساس سال ساخت و متراژ ساختمان صادر می گردد و می تواند ساختمان و اثاثیه را توأما” و یا هرکدام را به تنهایی تحت پوشش قرار دهد .

 • غیر صنعتی ( اماکن اداری تجاری و انبار )

این گونه بیمه نامه ها اغلب برای مواردی از قبیل فروشگاه ، ساختمان های اداری ، مطب پزشکان ، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی و واحدهایی که تولید در آن در حد وسیعی نمی باشد مانند کارگاههاو تولیدی های کوچک و چاپخانه صادر میشود . نکته قابل توجه در این موارد این است که کارگاهها با کاربری غیر صنعتی و نرخ زلزله صنعتی صادر می گردند .

 • صنعتی

این نوع بیمه نامه ها اغلب برای واحد های تولیدی و صنعتی از جمله کارخانه جات و مراکز تولیدی بزرگ صادر میشود و اکثرا” دارای سرمایه های کلان و بالطبع از حق بیمه های بیشتری نسبت به بیمه نامه های غیر صنعتی و مسکونی برخوردارند.این بیمه نامه ها برای صدور حتما” نیاز به بازدید اولیه و ارزیابی ریسک دارند .

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، خود به خود سه خطر زیر با یک نرخ حق بیمه تحت پوشش قرار می گیرد که عبارتند از: آتش ، صاعقه و انفجار.

 • آتش: مقصود آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد .
 • صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید
 • انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار را انفجار گویند .

خطرات اصلی فرانشیز ندارند

خطرات اضافی مورد پوشش

خطرات اضافی ، خطرات تبعی و پیرو آتش سوزی هستند . خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکتهای بیمه از پذیرفتن ریسک آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا اینگونه خطرات تحت بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می گیرند . بعبارت دیگر خطرهای تبعی بطور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند ، بلکه مورد بیمه ابتدا بایستی در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن ، تعهد خسارات وارد به مورد بیمه را ناشی از خطرات تبعی و اضافی تحت پوشش قرار داد .

معمولاً خطرات تبعی طی الحاقیه ای که دارای شرایط خاص می باشد تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین اغلب خطرات اضافی دارای فرانشیز هستند بدین معنی که بیمه گر معمولا بر طبق شرایط عمومی بیمه آتش سوزی این خطرات را تحت پوشش قرار نمی دهد مگر اینکه با تعیین یک نرخ حق بیمه اضافی و فرانشیز ، بیمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر یک از این خطرات ، نرخ حق بیمه خالص آن به نرخ اولیه اضافه شده و مبلغ حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از: زلزله ، سیل ، طوفان ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، ترکیدن لوله آب و ضایعات آب و برف و باران ، دزدی با شکست حرز ، شکست شیشه ، آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی زلزله : خطر زلزله جزو خطراتی است که به همراه بیمه نامه های آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرد .

 1. زلزله
 2. سیل: هرگونه تغییر مسیر آب رودخانه و جریانهای آب در اثر طغیان یا ریزش باران و هر دوی آنها . در بیمه خطر سیل بعضی از خسارات از پوشش بیمه مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشی از جزرو مد .
 3. طوفان
 4. سقوط هواپیما و هلی کوپتر
 5. خطر ترکیدن لوله آب: در بیمه خطر ترکیدگی لوله های آب که یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمی باشد و معمولا خسارات ناشی از ترکیدن لوله های آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعیین شده با اعمال فرانشیزهای جزئی قابل پرداخت می باشد .
 6. خطر ضایعات آب برف و باران: خطر ضایعات آب برف و باران یکی دیگر از خطرات تبعی بیمه نامه های آتش سوزی می باشد که خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهد.
 7. دزدی با شکست حرز ( سرقت )
 8. شکست شیشه: خطر شکست شیشه بعنوان یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی به منظور تحت پوشش درآوردن شکست شیشه که ناشی از آتش سوزی نباشد ،بیمه می گردد.
 9. آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی: پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتکایی با نرخهای توافق شده امکان پذیر می باشد و معمولا نرخهای اعمالی برای مواقعی که حالتهای فوق العاده وجود ندارد یا زمانهایی که حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمین لحاظ بیمه گر معمولا شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید .
 10. خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی: با توجه به اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثنی شده است لذا بیمه گذاران می توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقیه ظروف تحت فشار صنعتی ، برای دستگاهها و ابزارهایی که بعنوان ظروف تحت فشار صنعتی تلقی می شوند ، با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش بیمه ای دریافت نمایند.

بیمه آتش سوزی پارسیان

 • شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان ،  با ارائه خدمات متنوع بیمه ای برای تمامی اقشار جامعه با حرف و مشاغل گوناگون ، برای کاربران خود « تجربه‌ی لذت‌ بخش یک خرید اینترنتی » را  ایجاد نموده  است. « ارسال سریع  » ،« ضمانت کمترین حق بیمه »  و  « تضمین اصالت بیمه نامه »  سه اصل   اولیه ای است که این شرکت از نخستین روز ایجاد سعی کرده به آن پایبند باشد.

زمینه کاری این شرکت ارائه محصولات متنوع و خدمات بیمه ای شرکت بیمه پارسیان در سه قالب بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت است که با تکمیل فرم الکترونیکی هر رشته بیمه ای توسط بیمه گذاران سیر رسیدگی و بررسی آن توسط کارشناسان متخصص این شرکت آغاز خواهد شد .

بیمه نامه ها پس از صدور نهایی بصورت رایگان و در اسرع وقت تحویل خواهد گردید .

بیمه آتش سوزی پارسیان زیر گروه شاخه اموال شرکت بیمه پارسیان است و نحوه دریافت نرخ بیمه آتش سوزی بدین بدین صورت است که ابتدا بایستی استعلام نرخ بیمه آتش سوزی پارسیان بیمه پارسیان دریافت گردد . برای اجرای استعلام نرخ بیمه آتش سوزی پارسیان بایستی فرم الکترونیکی زیر بصورت کامل تکمیل گردد .

پس از آن کارشناسان ما دراسرع وقت در راستای اعلام بیمه آتش سوزی پارسیان بیمه پارسیان ، نرخ و شرایط و بیمه آتش سوزی پارسیان را طی تماس تلفنی با بیمه گذار محترم اعلام و در صورت تایید مراحل بیمه آتش سوزی پارسیان  را انجام خواهند داد .

نکات مهم در مراحل بیمه آتش سوزی پارسیان :

  • بیمه آتش سوزی پارسیان  بر  اساس  ارزش  اموال ،  پوشش های درخواستی ، قدمت ساختمان ، متراژ ساختمان ، رعایت نکات ایمنی توسط بیمه گذار محاسبه می گردد .
  • بیمه سرقت یکی از پوشش های اضافی در بیمه نامه های آتش سوزی است که به شرط بازدید و تایید کارشناسان قابل ارائه خواهد بود .
  • صدور بیمه نامه آتش سوزی در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی نیاز به بازدید اولیه نخواهد داشت و حق بیمه بر اساس اموال و اظهارات مکتوب بیمه گذار  اعلام  و دریافت خواهد شد .
  • بیمه آتش سوزی پارسیان در ساختمان های صنعتی ، سوله ، اداری ، تجاری و انبار منوط به بازدید اولیه توسط کارشناسان بازدید اولیه خواهد بود و پس از اعلام  تایید سلامت کارشناسان از مورد بیمه ، صدور بیمه نامه آتش سوزی امکان پذیر خواهد بود .
  • بیمه آتش سوزی پارسیان منازل مسکونی در شرکت بیمه پارسیان در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۰٫۲۲ در هزار ( نرخ پایه ) می باشد که در صورت انتخاب پوشش های اضافی حق بیمه مجزا به این نرخ اضافه خواهد شد .
  • روش محاسبه و استعلام نرخ بیمه آتش سوزی پارسیان سوزی منازل مسکونی :

            حق بیمه یکساله   = ۹% مالیات بر ارزش افزوده   +  ۱۰۰۰ /  ۰٫۲۲ (نرخ پایه ) *  ارزش سرمایه مورد بیمه

جهت صدور بیمه نامه آتش سوزی دو آیتم خیلی مهم و اساسی مورد بحث اساسی مطرح است که هر دو موارد به انتخاب بیمه گذار می باشد :

   • ارزش اعیانی ساختمان مورد بیمه
   • ارزش موجودی و اثاثیه ساختمان

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مسکونی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی واحدهای اداری،تجاری و انبار کلیک کنید