بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تور

بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تورهای گردشگری

در قبال شرکت کنندگان

مخاطیبن این بیمه نامه کلیه آژانس های مسافرتی می باشند که مالکیت تورها زیارتی و سیاحتی را به عهده دارند .

ادامه مطلب