بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش

بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش

موضوع بیمه نامه پــول موجود در صنــدوق و پول در گردش و شامل اسکناس ، سکه و مسکوکات گرانبها، چک های بانکی و تمبرهای مالیـاتی است .

ادامه مطلب