ضریب شیوع حوادث ناشی از کار منجر به فوت به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر