ضریب شیوع حوادث ناشی از کار به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر