بیمه جزئی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه جزئی

بیمه جزئی به معنای مشارکت بیمه گذار در ریسک می باشد. بدین معنا که کل زیان وارده تحت پوشش قرار نمی گیرد و بیمه گر بخشی از خسارت را پرداخت می کند. وجود کاستنی و فرانشیز بیانگر بیمه جزئی است که سهم بیمه گذار در جبران خسارت معادل کاستنی ها و فرانشیزهای مندرج در قرارداد بیمه می باشد. بیمه گران برای اجتناب از مسائل و مشکلات ناشی از مخاطره اخلاقی تمایل دارند تا بیمه گذاران نیز در جبران خسارت، مشارکت کنند و از این رو از بیمه جزئی استقبال می کنند.