بیمه مسئولیت حرفه ای

خرید آنلاین بیمه
بیمه مسئولیت حرفه ای

این بیمه نامه، مسئولیت قانونی صاحبان حرفه را در مقایا کسانی که در رابطه با حرفه آنان براثر غفلت، قصور یا خسارت جانی یا مالی می شوند، پوشش می دهد. این بیمه نامه بالغ بر بیست رشته را شامل می شود که مهم ترین و پرکاربردترین آنها این موارد است:

۱. بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان، دندان پزشکان، آزمایشگاه، تشخیص طبی و رادیولوژی؛

٢. بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران فنی بیمارستانها
٣. بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر، طراح و مجری؛

۴. بیمه مسئولیت حرفه ای هتلداران، مدیران سینماها، شهربازی ها؛

۵. بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران مجموعه های ورزشی استخرها، ناجیان غریق؛

۶. بیمه مسئولیت حرفه ای شرکتهای سرویس و نگهداری آسانسورها؛

۷. بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان ودلالان بیمه؛
۸. بیمه مسئولیت حرفه ای دارندگان تورهای مسافرتی
به موجب این بیمه، غرامت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی در حد دیه و همچنین، هزینه پزشکی آنان تحت پوشش است.