بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان مسئولیت آسانسور در قبال استفاده کنندگان