تعریف افراد تحت تکفل در بیمه

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار

تعریف افراد تحت تکفل در بیمه

افراد تحت تکفل بیمه شده، شامل کسانی است که حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را دارند، این افراد عبارتند از:

– همسر بیمه شده.

– شوهر بیمه شده؛ به شرطی که معاش او را بیمه شده زن تأمین کند و سن او بیش از ۱۰ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده شناخته شود.

– فرزندان ذکور و اناث مجرد بیمه شده به شرطی که به ترتیب، کمتر از ۱۸ و ۲۰ سال تمام داشته باشند با طبق گواهی یکی از مؤسسات آموزشی رسمی، در حال تحصیل باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو، قادر به کار نباشند.

– پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده به شرطی که سن آنها به ترتیب، بیش از ۹۰ و ۵۵ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی، از کارافتاده باشند و از سازمان تأمین اجتماعی نیز مستمری دریافت نکنند.