%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%84

%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%84

شرایط-عمومی-بیمه-نامه-بدنه-اتومبیل.pdf