آسیب از کالاهای مجاور

آسیب از کالاهای مجاور

آسیبی است که از برخورد کالای بیمه شده با محمولات مجاور خود، در حین حمل ناشی می شود. چنین آسیبی اگر به علت یکی از خطرات بیمه شده واقع نشود تحت پوشش بیمه نامه قرار نمی گیرد.