ارزش مورد بیمه

ارزش مورد بیمه

ارزش اموال بیمه شده در لحظه وقوع خسارت، ارزش جایگزینی نامیده می شود. مبلغ بیمه شده باید برابر با ارزش بیمه ای اموال بیمه شده باشد.

ارزیابی خسارت براساس ارزش اشیاء آسیب دیده در موقع حدوث سانحه یا کاهش بهای قیمت های باقی مانده به عمل می آید، به ویژه بهای تعویض به قرار زیر است:

الف) برای کالاهای بازرگانی و مواد طبیعی بهای جاری آنها (سود احتمالی هیچ گاه در ارزیابی خسارت دخالتی نخواهد داشت).

ب) در خصوص ابنیه، تفاوت بهای ساختمان مورد بیمه بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت آن بلافاصله بعد از وقوع حادثه ، در صورتی که بنا  تعمیر شود بهای تعمیر نباید از ارزش واقعی تجاوز کند.

پ) برای اثاث خانه و اشیاء معمولی و ابزار کار و ماشین ها، هزینه تعمیر یا تعویض آنها.

با این حال، هرگاه بر اثر استعمال یا به دلایل دیگر ارزش مورد بیمه کاهش یافته باشد این تنزل بها  باید هنگام ارزیابی خسارت در نظر گرفته شود. ارزشی که شخص یا خانواده از نظر ملاحظات و علایق شخصی برای مورد بیمه قائل باشند در ارزیابی خسارت دخالتی نخواهد داشت مگر این که طرفین قرارداد مبلغ معینی را به عنوان ارزش توافق طرفین تأیید کرده باشند که درآن صورت این مبلغ مبنای محاسبه و پرداخت خسارت خواهد بود (ماده ۱۹ قانون بیمه).