بیمه حوادث مشتریان و بازدید کنندگان

خرید آنلاین بیمه
بیمه حوادث مشتریان و بازدید کنندگان

در بسیاری از کشورها، مؤسسات بازرگانی، فروشگاه ها، هتل ها، نمایشگاهها و … به موجب مقررات، موظفند مسئولیت حقوقی خود را در قبال مشتریان و بازدید کنندگان بیمه کنند که در این خصوص بیمه نامه مسئولیت صادر می گردد و بدیهی است جهت بررسی و پرداخت خسارت می بایست مسئولیت بیمه گذار احراز گردد و در مواردی که علت حادثه منحصرا به بازدید کننده و مشتری ارتباط پیدا کند، بیمه نامه مذکور فاقد پوشش است. لذا صاحبان موسسات فوق الذکر برای جلوگیری از لطمه وارد به شهرت و معروفیت خود، به اخذ بیمه نامه حوادث (بی نام گروهی) اقدام می نمایند و با صدور بیمه نامه مذکور در صورتی که علت حادثه بی احتیاطی خود بازدید کننده نیز باشد و برای مثال در خصوص بروز حوادثی مانند زمین خوردن، سقوط از پله های برقی، برخورد با درهای شیشه ای و… نیز بیمه گر متعهد پرداخت غرامت بوده و احتیاجی به اثبات و احراز مسئولیت نمی باشد و علاوه بر آن بعضی از استثنائات بیمه نامه مسئولیت در خصوص بیمه شدگان نیز در بیمه نامه حوادث دارای پوشش است (بعضی از کارکنان مؤسسه).

نحوه تعیین نرخ حق بیمه بیمه نامه مذکور بر اساس نحوه و نوع کار مؤسسه، وسعت سطح و ساعات کار، متوسط تعداد مشتریان و بازدیدکننده ها و مواردی از این قبیل می باشد و بیمه نامه برای پوشش های فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه های پزشکی صادر می شود و پوشش غرامت روزانه و یا هفتگی در بیمه نامه مذکور معمول نمی باشد.