شرایط اعلام خسارت در بیمه

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار

شرایط اعلام خسارت در بیمه

درخواست بیمه گذار، بیمه شده یا ذی نفع بیمه نامه، برای دریافت خسارت یا مبلغ بیمه معمولا با اعلام خسارت از سوی بیمه گذار شروع می شود. معمولا در بیمه نامه ها، وظایف شخص در زمان وقوع خسارت یا حادثه، مانند اعلام کتبی خسارت و اثبات آن و همکاری با بیمه گر در بررسی خسارت را مشخص می کند. اعلام کتبی خسارت با تکمیل فرمی که در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد انجام می شود.

بیمه گذار موظف است تا پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع نماید و تا ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، کیفیت حادثه، فهرست اموال نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی  خسارت را اعلام کند. همچنین برای جلوگیری از گسترش خسارت در زمان با پس از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را انجام دهد و بدون اجازه بیمه گر در موضوع بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را مشکل نماید مگر آنکه این تغییرات برای کاهش خسارت و با رعایت منافع عموم ضروری بوده باشد. بیمه گذار ضمن هرگونه همکاری لازم با بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات آن، تا ۱۰ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود در روز حادثه، اموال از بین رفته و خسارت دیده و در صورت درخواست بیمه گر، قیمت آنها در آخرین زمان پیش از حادثه را اعلام نماید.