تعریف الحاقی در بیمه

خرید آنلاین بیمه

تعریف الحاقی در بیمه

برگ الحاقی یک سند بیمه نامه ای تکمیل کننده بیمه نامه است. در این سند، همه تغییرهای حاصل در بیمه نامه بازتاب پیدا می کند. صدور برگ الحاقی بدان علت است که گاهی در جریان اعتبار بیمه نامه، تغییراتی در میزان و چگونگی ریسک، (کاهش یا افزایش) سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده، مدت بیمه وغیره ضرورت پیدا می کند. این تغییرات را نمی توان در متن بیمه نامه صادر شده اعمال و اجرا کرد زیرا سند را مخدوش می کند. به همین جهت، بیمه گران با صدور برگ الحاقی هر نوع تغییر و توافق جدید را تأیید می کنند.

از آنجا که برگ الحاقی یک توافق جدید به شمار می رود، شرایط و آثار قرارداد بیمه (بیمه نامه) در مورد آن قابل اجرا است. در واقع از دیدگاه حقوقی برگ الحاقی یک توافق مکمل است نه یک توافق جدا و مستقل از بیمه نامه. هر برگ الحاقی باید شماره ترتیب و شماره بیمه نامه اصلی و نشانی بیمه گر و بیمه گذار و تاریخ صدور و بیان موضوع تغییرات و غیره را داشته باشد و به امضاء بیمه گر برسد و برای بیمه گذار ارسال شود.