برچسب : بیمه اتکائی

اصل بیمه اتکائی

خرید آنلاین بیمه

اصل بیمه اتکائی

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکائی راه حل این اصل است.

بیمه اتکانی نظامی است که بیمه گر صادر کننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکانی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکائی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکائی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکائی کند. در نظام بیمه اتکائی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکائی واگذار می کند «شرکت واگذارنده» نامیده می شود. قرارداد اتکائی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکائی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه این که هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکائی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکائی را خود محاسبه و وصول می نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه از قرارداد بیمه اتکائی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکائی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکائی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه گر اتکائی جزو دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود.

 

اتکاگر

اتکاگر

اتکاگر، شرکت بیمه ای است که تمام یا بخشی از تعهدات شرکت بیمه دیگر را با انجام برخی توافقات متقبل می شود.

اتکاگر یک شرکت بیمه اتکائی یا موسسه بیمه ای است که طبق قانون و مقررات حاکم، مجاز به قبول و انجام عملیات بیمه اتکائی است. غیر از بیمه اتکائی اجباری که در داخل یک کشور به موجب قانون انجام می شود و شرکت های بیمه مکلفند درصدی از عملیات بیمه ای خود را به بیمه مرکزی (یا صندوق مشترک اتکائی) بپردازند، واگذاری های اتکائی به موجب قرارداد اتکائی است که بین بیمه گر مستقیم (واگذارنده ریسک) و اتکاگر (موسسه اتکائی) انجام می شود. قرارداد بیمه اتکائی یک قرارداد تجارتی است که شرایط آن طبق عرف و تکنیک بیمه و توافق طرفین تعیین می شود. این قرارداد فقط ناظر و حاکم بر روابط بین بیمه گر و اتکاگر است و هیچ رابطه حقوقی بین اتکاگر و بیمه گذاران ایجاد نمی کند.

مطالب مربوط به اتکاگیر را مطالعه نمایید.