بیمه بدنه اتومبیل

ثال

بیمه بدنه

پوشش حادثه، آتش سوزی، صاعقه و انفجار از جمله تعهدات اصلی، نسبت به خودروی مورد بیمه می باشد.

ادامه مطلب