ریسک های مرتبط با بیمه های عمر

ریسک های مرتبط با بیمه های عمر

اصولا بیمه های عمر و مستمری ها دو نوع ریسک اصلی را در زندگی انسان پوشش میدهند.
فوت ناگهانی و غیر منتظره (ریسک فوت)
این ریسک مخصوصا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایتهای مادی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیبهای سخت اقتصادی و به تبع آن اجتماعی قرار می گیرند.
 طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات)
در مقابل خطر فوت، این خطر قرار دارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

انواع بیمه های عمر برای پوشش ریسک های مرتبط

برای پوشش دادن ریسک های مرتبط با بیمه ای عمر،معمولا سه نوع بیمه عمر وجود دارد که در یکی از این ۳ طبقه قرار میگیرند:
بیمه عمر به شرط فوت (با پوشش فوت) در بیمه نامه های با پوشش فوت، بیمه گر تنها در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه، منافع فوت بیمه را پرداخت می نماید و در قبال زنده بودن فرد تعهدی ندارد.
بیمه عمر به شرط حیات (با پوشش حیات) در بیمه نامه های با پوشش حیات، بیمه گر تنها در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه، منافع بیمه نامه را می پردازد و تعهدی در قبال فوت وی ندارد.
بیمه عمر به شرط فوت و حیات (با پوشش توأم فوت و حیات یا مختلط) در بیمه های با پوشش توأم فوت و حیات، بیمه گر در هر دو صورت (فوت و حیات بیمه شده) متعهد به پرداخت منافع تعیین شده در بیمه نامه می باشد. در این بیمه نامه ها که به بیمه های مختلط نیز موسومند، در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه، بیمه گر سرمایه فوت را پرداخت می کند و در صورت حیات وی در انتهای مدت بیمه نامه بیمه گر متعهد به پرداخت سرمایه حیات است. بیمه های عمر و سرمایه گذاری از لحاظ ریسک اصلی جزو بیمه های به شرط فوت بوده ولی بدلیل تشکیل اندوخته سرمایه گذاری، مزایای فراوانی را در دوران حیات برای بیمه گذار یا استفاده کننده (گان) فراهم خواهند آورد.