بیمه حوادث نوروزی


بیمه حوادث نوروزی

سرپرست خانواده با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در مدت تعطیلی نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می نماید. در این نوع بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار می باشد. در قراردادهای بیمه حوادث گروهی معمولا کلیه کارکنان مؤسسه با شرایط خاص و سرمایه های معین با تناسبی از حقوق، تحت پوشش بیمه حوادث و یا بیمه حوادث تکمیلی عمر می باشد، قرار می گیرند و در زمان بروز خطرات فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل غرامت آن به استفاده کننده و یا بیمه شده پرداخت می گردد. ضمنا درصورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کارافتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث جمعی غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

پوشش اصلی این بیمه نامه شامل نقص عضو کلی در اثر حادثه، نقش عضو جزئی در اثر حادثه و فوت در اثر حادثه می باشد. هم چنین این بیمه نامه دارای پوشش فرعی (اختیاری) است که شامل هزینه پزشکی ناشی از حادثه می باشد.