بیمه حوادث گروهی دانشجویی

بیمه حوادث گروهی دانشجویی

موضوع بیمه این بیمه نامه عبارتست از فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم، ناشی از حوادث مشمول بیمه در ۲۴    ساعت شبانه روز و بدون محدودیت جغرافیایی.

بیمه شدگان این بیمه نامه عبارتند از کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بیمه گذار .

بیمه شدگان حداکثر تا سن مجاز تحصیل در مقطع تحصیلی مربوطه تحت پوشش بیمه می باشند. بیمه نامه یکساله بوده و بیمه گذار این بیمه نامه دانشگاههای سراسری، پیام نور، آزاد، جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها می باشد.
این بیمه پوشش فوت در اثر حادثه، نقص عضو کلی و جزیی و هزینه پزشکی را پوشش می دهد.