بیمه درمان گروهی چیست؟

بیمه درمان گروهی چیست؟

بیمه درمان شاخه ای از بیمه های اشخاص می باشد و بصورت گروهی عرضه می شود در بیمه گروهی درمان تکمیلی ،‌پرداخت هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی طبق شرایط بیمه نامه تعهد می شود .

ادامه مطلب