بیمه عمر به شرط حیات

بیمه عمر به شرط حیات

 در صورتی که بیمه شده در مدت معینی فوت نکند، مبلغ توافق شده ای را بپردازد. برای مثال اگر فردی چهل ساله بیمه عمر به شرط حیات ده ساله ای خریداری کند، با این شرایط که بیمه گر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد، چنانچه در پایان ده سال فوت نکند، بیمه گر مبلغ تعهد شده را به وی پرداخت خواهد کرد. در این حالت، فرد سرمایه ای را برای آینده خویش اندوخته می کند و برای مثال هنگام بازنشستگی، ازدواج فرزندان و … می تواند از این پول استفاده کند. این نوع بیمه نیز برحسب نیاز مردم در طرح های تجاری مختلف و با نام های متنوعی چون بیمه جهیزیه، بیمه تحصیل فرزندان و… عرضه می شود.