بیمه عمر مانده بدهکار (سرمایه نزولی)

بیمه عمر مانده بدهکار (سرمایه نزولی)

به هنگام دریافت وام همواره این خطر وجود دارد که با فوت وام گیرنده، بدهی وی به دین حال تبدیل شده و وثیقه مورد رهن به مزایده گذاشته شود. چنانچه وام گیرنده، بیمه عمر مانده بدهکار را تهیه کند، ما متعهد می شویم که در صوت فوت وام گیرنده، اقساط وام را پرداخت کرده و در نتیجه بازماندگان وام گیرنده دینی در قبال موسسه وام دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن آزاد شود.