برچسب : بیمه عمر و سرمایه گذاری،

پوشش مستمری از کارافتادگی در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

پوشش مستمری از کارافتادگی در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

با داشتن پوشش تکمیلی مستمری از کار افتادگی در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه، هرگاه بیمه گذار به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر براساس شغل یا فعالیت متناسب با تجربه، تحصیلات و آموزش وی، بطور کلی و دائم از کار افتاده شود (اعم از اینکه منشأ از کارافتادگی بیماری یا حادثه باشد) و همچنین مدت ۶ ماه از تاریخ شروع از کارافتادگی ایشان بگذرد، در این صورت بیمه گر از شروع اولین سال بیمه ای بعد از تاریخ تأیید از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده، میزان مستمری مندرج در قرارداد را تا مدت پرداخت مذکور در بیمه نامه (به شرط اعتبار قرارداد) در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. این مستمری ضریبی از یک تا چهار برابر آخرین حق بیمه پایه پرداختی بیمه گذار می باشد. میزان مستمری پرداختی به بیمه شده تابع تغییرات احتمالی قرارداد (تغییر حق بیمه و…) نخواهد بود و مقدار آن ثابت خواهد بود. لازم به ذکر است تاریخ وقوع حادثه منشأ از کارافتادگی پس از تاریخ شروع این پوشش بوده و شروع بیماری منشأ از کارافتادگی جهت استفاده از پوشش مستمری از کار افتادگی، یکسال بعد از تاریخ شروع پوشش خواهد بود. حداقل سن بیمه گذار ۱۸ سال و حداکثر سن بیمه گذار جهت برخورداری از این پوشش ۶۵ سال بوده و مدت پرداخت مستمری از کار افتادگی تا زمانی است که از کارافتادگی دائم و کامل ادامه دارد، یا انتهای بیمه نامه و یا حداکثر ۱۲ سال، هر کدام که زودتر محقق گردد. این مستمری ضریبی از یک تا چهار برابر آخرین حق بیمه پرداختی بیمه گذار می باشد. میزان مستمری پرداختی به بیمه شده تابع تغییرات احتمالی قرارداد (تغییر حق بیمه و …) نخواهد بود و مقدار آن ثابت خواهد بود.
شرط اصلی دریافت این پوشش شاغل بودن بیمه شده می باشد و گروههایی از قبیل دانشجویان، بازنشستگان، خانم های خانه دار، محصل، بیکار و موارد مشابه نمی توانند این پوشش را خریداری نمایند.

پوشش پرداخت سرمایه نقص عضو در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه

پوشش پرداخت سرمایه نقص عضو در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه

نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد، می باشد. در این پوشش اضافی، بیمه گر متعهد می گردد در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم بیمه شده ناشی از حادثه، طی مدت بیمه نامه و حسب درصد از کارافتادگی، متناسب با شرایط و ضوابط شرایط اختصاصی این پوشش، تمام یا درصدی از سرمایه مقرر شده را به وی پرداخت نماید.

پوشش معافیت از پرداخت کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

پوشش معافیت از پرداخت کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

با داشتن پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه، هرگاه بیمه گذار به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر براساس شغل یا فعالیت متناسب با تجربه، تحصیلات و آموزش وی، بطور کلی و دائم از کارافتاده شود (اعم از اینکه منشأ از کارافتادگی بیماری یا حادثه باشد) و همچنین مدت ۶ ماه از تاریخ شروع از کارافتادگی ایشان بگذرد، از پرداخت کل حق بیمه معاف می شود. در این صورت بیمه گر متعهد می گردد تا کل مبلغ حق بیمه را پرداخت نماید.
در نتیجه، عدم پرداخت حق بیمه در این مدت، هیچگونه خدشه ای به تعهدات بیمه گر درخصوص پوشش های بیمه ای و سرمایه گذاری بیمه نامه وارد نمی کند و در صورتی که پس از آن، فوتی برای بیمه شده اتفاق بیافتد یا سایر موضوعات مندرج در بیمه نامه که مورد تعهد بیمه گر می باشد رخ دهد، بیمه گر تمام تعهدات بیمه ای را به طور کامل ایفا خواهد کرد.
لازم به ذکر است تاریخ وقوع حادثه منشأ از کارافتادگی پس از تاریخ شروع این پوشش بوده و شروع بیماری منشأ از کارافتادگی جهت استفاده از پوشش معافیت از پرداخت کل حق بیمه، یکسال بعد از تاریخ شروع پوشش خواهد بود.
حداقل سن بیمه گذار ۱۸ سال و حداکثر سن بیمه گذار جهت برخورداری از این پوشش ۶۵ سال بوده و مدت معافیت از پرداخت کل حق بیمه تا زمانی است که از کارافتادگی دائم و کامل ادامه دارد.
شرط اصلی دریافت این پوشش یک شخص بودن بیمه گذار و بیمه شده و شاغل بودن بیمه گذار می باشد، بنابراین گروه هایی از قبیل دانشجویان، بازنشستگان، خانم های خانه دار، محصل، بیکار و موارد مشابه نمی توانند این پوشش را خریداری نمایند.

پوشش معافیت از پرداخت هزینه ها در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

پوشش معافیت از پرداخت هزینه ها در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

با داشتن پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت هزینه ها در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه، هرگاه بیمه گذار به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر براساس شغل یا فعالیت متناسب با تجربه، تحصیلات و آموزش وی، بطور کلی و دائم از کارافتاده شود (اعم از اینکه منشأ از کارافتادگی بیماری یا حادثه باشد) و همچنین مدت ۶ ماه از تاریخ شروع از کارافتادگی ایشان بگذرد، از پرداخت حق بیمه فوت، هزینه های بیمه نامه و حق بیمه پوشش های اضافی معاف می شود. در این صورت بیمه گر متعهد می گردد تا این بخش از حق بیمه را تا تاریخ تداوم از کارافتادگی ایشان، پرداخت نماید.

در نتیجه، عدم پرداخت حق بیمه در این مدت، هیچگونه خدشه ای به تعهدات بیمه گر درخصوص پوشش های بیمه ای بیمه نامه وارد نمی کند و در صورتی که پس از آن، فوتی برای بیمه شده اتفاق بیافتد یا سایر موضوعات مندرج در بیمه نامه که مورد تعهد بیمه گر می باشد رخ دهد، بیمه گر تمام تعهدات بیمه ای را به طور کامل ایفا خواهد کرد.
لازم به ذکر است تاریخ وقوع حادثه منشأ از کارافتادگی پس از تاریخ شروع این پوشش بوده و شروع بیماری منشأ از کارافتادگی جهت استفاده از پوشش معافیت از پرداخت هزینه ها، یکسال بعد از تاریخ شروع پوشش خواهد بود. حداقل سن بیمه گذار ۱۸ سال و حداکثر سن بیمه گذار جهت برخورداری از این پوشش ۶۵ سال بوده و مدت معافیت از پرداخت حق بیمه تا زمانی است که از کارافتادگی دائم و کامل ادامه دارد.
شرط اصلی دریافت این پوشش یک شخص بودن بیمه گذار و بیمه شده و شاغل بودن بیمه گذار می باشد، بنابراین گروه هایی از قبیل دانشجویان، بازنشستگان، خانم های خانه دار، محصل، بیکار و موارد مشابه نمی توانند این پوشش را خریداری نمایند.

ریسک های مرتبط با بیمه های عمر

ریسک های مرتبط با بیمه های عمر

اصولا بیمه های عمر و مستمری ها دو نوع ریسک اصلی را در زندگی انسان پوشش میدهند.
فوت ناگهانی و غیر منتظره (ریسک فوت)
این ریسک مخصوصا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایتهای مادی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیبهای سخت اقتصادی و به تبع آن اجتماعی قرار می گیرند.
 طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات)
در مقابل خطر فوت، این خطر قرار دارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

انواع بیمه های عمر برای پوشش ریسک های مرتبط

برای پوشش دادن ریسک های مرتبط با بیمه ای عمر،معمولا سه نوع بیمه عمر وجود دارد که در یکی از این ۳ طبقه قرار میگیرند:
بیمه عمر به شرط فوت (با پوشش فوت) در بیمه نامه های با پوشش فوت، بیمه گر تنها در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه، منافع فوت بیمه را پرداخت می نماید و در قبال زنده بودن فرد تعهدی ندارد.
بیمه عمر به شرط حیات (با پوشش حیات) در بیمه نامه های با پوشش حیات، بیمه گر تنها در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه، منافع بیمه نامه را می پردازد و تعهدی در قبال فوت وی ندارد.
بیمه عمر به شرط فوت و حیات (با پوشش توأم فوت و حیات یا مختلط) در بیمه های با پوشش توأم فوت و حیات، بیمه گر در هر دو صورت (فوت و حیات بیمه شده) متعهد به پرداخت منافع تعیین شده در بیمه نامه می باشد. در این بیمه نامه ها که به بیمه های مختلط نیز موسومند، در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه، بیمه گر سرمایه فوت را پرداخت می کند و در صورت حیات وی در انتهای مدت بیمه نامه بیمه گر متعهد به پرداخت سرمایه حیات است. بیمه های عمر و سرمایه گذاری از لحاظ ریسک اصلی جزو بیمه های به شرط فوت بوده ولی بدلیل تشکیل اندوخته سرمایه گذاری، مزایای فراوانی را در دوران حیات برای بیمه گذار یا استفاده کننده (گان) فراهم خواهند آورد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

این نوع بیمه ترکیبی است از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات و عمر به شرط فوت، بدین معنی که در این حالت، تعهد شرکت بیمه آن است که در پایان مدت معینی چه بیمه شده فوت کند و چه فوت نکند، مبلغ توافق شده ای را به او یا خانواده اش بپردازد. برای مثال اگر فردی چهل ساله بیمه عمر و سرمایه گذاری ده ساله ای خریداری کند، با این شرایط که بیمه گر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد، در پایان مدت بیمه نامه، شرکت بیمه ۱۰۰ میلیون تومان را به وی یا خانواده اش پرداخت خواهد کرد. این نوع بیمه مزایای هر دو بیمه نامه عمر به شرط حیات و عمر به شرط فوت را دارد؛ یعنی هم خطر فوت سرپرست خانوار و هم نیاز مالی آتی، در این نوع بیمه توسط شرکت بیمه پوشش داده می شود. البته بدیهی است که این نوع بیمه نسبت به دو نوع دیگر، حق بیمه بیشتری نیز دارد.
بنابراین، قبل از خرید بیمه عمر، نیازهای مالی آتی خود و خانواده تان را در نظر بگیرید و با یک کارشناس بیمه مشورت کنید؛ چراکه طرح ها و بیمه نامه های مختلفی وجود دارد که انتخاب مناسب ترین آنها بر اساس نیازهای شما، کار ساده ای نیست.