بیمه عملیات نصب

بیمه عملیات نصب

 پس از اتمام عملیات ساختمانی، به منظور تکمیل مترو عملیات نصب گسترده ای مورد نیاز است. نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی (پلکان برقی، آسانسورها، سیستم های تهویه هوا، تأسیسات الکترونیکی، سیستم های هشدار دهنده، کامپیوترهای مورد نیاز به جهت هدایت ترنها و غیره) و آزمایش آنها می باید که بیمه شود، زیرا مبالغ هنگفتی در این راه سرمایه گذاری شده و کارفرما و شرکتهای مجری عملیات نصب نیاز به اخذ پوشش بیمه ای در برابر خسارت های احتمالی را دارند.

به طور معمول، پس از اتمام عملیات ساختمانی هر یک از بخش ها، عملیات نصب آن بخش شروع می شود و به طور اصولی تا جائی که به بیمه گر مربوط می شود ریسک نصب و ریسک ساختمانی کاملا از یکدیگر متمایز می باشند، به عبارتی وضعیت خطر در خلال دوره نصب کاملا با وضعیت خطر در خلال دوره ساختمانی متفاوت می باشد. در هر حال نظر به این که توالی انجام عملیات ساختمانی و نصب همواره عملی نمی باشد، لذا نمی باید به تفاوت تئوریک مذکور بیش از اندازه بها داده شود.

لازم به ذکر است که عملیات نصب و ساختمان می باید هم زمان بیمه شوند و از صدور بیمه نامه های جداگانه برای هر یک به طور جدی اجتناب شود، زیرا در صورت بروز خسارت با مشکلاتی مانند تعیین بخش خسارت دیده و ارجاع آن به بیمه نامه های جداگانه مواجه نمی شود. در ضمن می توان برای کلیه عملیاتی که در رابطه با ساخت مترو انجام می شوند مدت بیمه ای واحدی را برقرار نمائیم. شرکت های مجری عملیات نصب نیز می باید بیمه شوند، به نحوی که در صورت بروز خسارت مادی مابین شرکت های مختلفی که در کارگاه مترو مشغول فعالیت می باشند، هیچ گونه مشکلات مسئولیتی حادث نگردد. از این رو در رابطه با مبلغ بیمه شده هر کارگاه مترو باید ارزش عملیات نصب و ارزش کارهای اصلی موضوع پیمان را به تفکیک مشخص و مد نظر قرار داد.

بر طبق تجربه بین المللی و نظر به این که در پروژه های مترو بخش اعظم سرمایه بیمه مربوط به عملیات ساختمانی است، لذا عملیات نصب نیز تحت بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاران پوشش داده می شوند.

لازم به ذکر است که لوازم و تجهیزات الکتریکی ومکانیکی نه تنها در انقضا و نه تنها در انقضاء دوره نصب و به منظور حصول اطمینان از عملکردشان تحت کنترل قرار می گیرند، بلکه هم چنین در شرایط بهره برداری نیز به طور منظم برای مدت زمانی تحت آزمایش قرار می گیرند و از این رو به طور معمول برای دوره آزمایش آنها نیز در خواست پوشش بیمه ای می شود، زیرا وجود اشتباه در خلال دوره نصب ممکن است منجر به بروز زیان های مالی شدید در طی دوره آزمایش بشود. این قبیل خسارت ها نه فقط به وسیله لوازم و قطعات نصب شده، بلکه ممکن است در نتیجه عملیات موضوع قرارداد نیز پدید آیند.

مطالب مربوط بیمه خسارت فیزیکی را مطالعه نمایید.