بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک در قبال کودکان

 

جبران خسارت های فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از مسئولیت مدیر مهد کودک در قبال کودکان در محدوده همان مهد کودک

 

ادامه مطلب