بیمه مرهونات بانکی

بیمه آتش سوزی و حوادث و...

بیمه مرهونات بانکی

دریافت وام از بانک ها منوط به ارائه بیمه نامه آتش سوزی است. شرکت بیمه پارسیان برای رفاه حال شما با ارائه بیمه مرهونات بانکی، متعهد می شود که دارایی مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی، بیمه نماید.