بیمه مسئولیت عمومی

خرید آنلاین بیمه
بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که بر اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می شود و به موجب قانون، عامل زیان، مسئول شناخته می شود، مسئولیت عمومی می نامند. بیمه نامه های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می شوند. برخی بیمه نامه هایی که تحت این نوع بیمه صادر می شوند، عبارت است از:

١. بیمه مسئولیت به تبع آتش سوزی؛
۲. بیمه مسئولیت شهرداریها؛
٣. بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران؛
۴. بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث)؛

۵. مسئولیت مستأجر در قبال موجر و به عکس؛