بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی

خرید آنلاین بیمه

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی

بر اساس ماده ۳۸۸ اصلاحی قانون تجارت، متصدی حمل و نقل به استناد بارنامه های صادره، در قبال ارسال کنندگان و با صاحبان کالا مسئول می باشد. با خرید این بیمه نامه متصدیان حمل و نقل داخلی می توانند مسئولیت خود را در قبال صاحبان کالا و ارسال کنندگان تحت پوشش قرار دهند.