بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در قبال استفاده کنندگان و اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در قبال استفاده کنندگان و اشخاص ثالث

در این بیمه نامه خسارت جانی یا مالی وارد به مصرف کنندگان که ناشی از عیب و نقص کالای تولیدی توسط تولید کننده باشد تحت پوشش قرار می گیرد. ولی خسارت وارده به خود کالا تحت پوشش نیست.