بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

این بیمه نامه مسئولیت افراد حرفه ای را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی، بدنی، یا هر دو، به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده می کنند پوشش می دهد. متن این بیمه نامه برعکس بیمه نامه های قبلی «براساس اعلام خسارت» صادر می شود. به این معنا که چنانچه فردی حرفه ای در گذشته مرتکب شبه جرمی شده؛ حادثه ای اتفاق افتاده و خسارتی وارد کرده است ولی بعدا و در زمان اعتبار بیمه نامه فعلی اعلام خسارت شود، بیمه نامه فعلی خسارت وارده را جبران می کند. در این بیمه نامه حد غرامت در طول مدت بیمه نامه تعیین می شود.

اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای قرار می گیرند عبارت اند از: پزشکان؛ مهندسان و آرشیتکت ها؛ کارگزاران بیمه; کارگزاران بورس؛ حسابداران؛ ارزیابها؛ وکلای دادگستری (مشاوران حقوقی) و….
مسئولیت های عمومی بیمه گذار در این بیمه نامه استثناست. بعضی از اشخاص فوق بر اثر غفلت حرفه ای تنها متحمل خسارتهای بدنی می شوند (مثل پزشکان)، بعضی مثل کارگزاران بورس فقط متحمل خسارت مالی می شوند و برخی مثل آرشیتکت ها ممکن است متحمل خسارتهای بدنی و مالی شوند.

کارگزار بورس که بر اثر غفلت حرفه ای، سهام یک شرکت ورشکسته را برای سرمایه گذار و مشتری خود در بازار بورس خریداری می کند در مقابل سرمایه گذار مسئول جبران ضرر و زیان وی خواهد بود. بیمه مسئولیت حرفه ای کارگزاران بورس این گونه خسارت ها را پوشش می دهد.

چنان چه پزشک به علت غفلت حرفه ای باعث وخیم تر شدن وضع بیمار شود مسئول جبران خسارت است که با داشتن بیمه نامه مسئولیت حرفه ای می تواند ریسک خود را به بیمه گر منتقل کند.

اگر وکلای دادگستری (مشاوران حقوقی) هنگام اجرای وظایف شغلی و حرفه ای خود مرتکب غفلت شوند و مثلا پرونده را با تأخیر پیگیری کنند و باعث شوند تا پرونده موکل ایشان شامل مرور زمان شود و حق و حقوق وی از بین برود مسئول جبران خسارت هستند. با داشتن بیمه نامه، ریسک به بیمه گر منتقل می شود. تهیه این بیمه نامه برای مشاوران حقوقی در کشور انگلستان به موجب قانون اجباری است.

بیمه مسئولیت حرفه ای کارگزاران بیمه، مسئولیت مدنی کارگزاران بیمه را در قبال بیمه گر و بیمه گذار بیمه می کند.  مسئولیت کارگزار بیمه از لحاظ حقوقی جنبه های خاص و ظریفی دارد. کارگزار بیمه هنگام اجرای وظایف حرفه ای، بسته به کاری که انجام می دهد گاهی در قبال بیمه گر و گاهی در قبال بیمه گذار مسئول است. داشتن این بیمه نامه برای کارگزاران بیمه در انگلستان اجباری است.

کارگزار بیمه هنگام تکمیل پرسش نامه، نماینده بیمه گذار محسوب می شود و چنان چه اطلاعات نادرستی را سهوا و به علت غفلت به بیمه گر ارائه دهد و اصل حسن نیت را نقض کند بیمه گر حق دارد خسارت را پرداخت نکند و بیمه نامه را بی اثر اعلام کند. در این حال بیمه گذار که متحمل خسارت شده است (برای مثال، خسارت آتش سوزی) حق دارد خسارت خود را از کارگزار بیمه مطالبه کند. کارگزار با داشتن این بیمه نامه، ریسک را به بیمه گر مسئولیت حرفه ای خود منتقل می کند. مثال دیگر مربوط به زمانی است که کارگزار بیمه به سبب غفلت حرفه ای فراموش می کند که بیمه گذار را از تاریخ انقضای بیمه نامه (مثلا بیمه نامه بدنه اتومبیل) مطلع کند و بیمه نامه منقضی و بر اثر حادثه به اتومبیل خسارت وارد می شود. در این صورت، بیمه گذار حق دارد علیه کارگزار بیمه اقامه دعوی کند. کارگزار نیز با داشتن بیمه نامه مسئولیت حرفه ای می تواند از محل آن، خسارت ادعا شده را به بیمه گر منتقل کند. به عبارت دیگر بیمه مسئولیت حرفه ای این گونه خسارت ها را پوشش می دهد.

کارگزار بیمه هنگام جمع آوری وجوه حق بیمه و صدور بیمه نامه از نظر حقوقی نماینده بیمه گر محسوب می شود. اگر در این کار غفلتا باعث ایجاد خسارت و تعهد برای شرکت بیمه شود مسئول است و خسارت وارده را باید یا شخصا پرداخت و یا از طریق بیمه مسئولیت حرفه ای خود، آن را تسویه کند. برای مثال، فرض کنید بیمه گر اتومبیل به کار گزار بیمه اجازه صدور بیمه نامه اتومبیل های داخلی را داده باشد و لیکن کارگزار بیمه غفلتا اتومبیل خارجی را بیمه کند و به سبب آن شرکت بیمه متعهد شود. در صورت بروز حادثه، شرکت بیمه متعهد است خسارت را پرداخت کند، لیکن حق دارد به نماینده خود (کارگزار بیمه) مراجعه و خسارت پرداختی را از وی مطالبه کند، زیرا کارگزار بیمه از حد وظایف خود پا فراتر نهاده و بیمه نامه ای صادر کرده که مجاز به صدور آن نبوده است.  بیمه مسئولیت حرفه ای کارگزاران بیمه، این گونه خسارت ها را نیز تسویه می کند.

بیمه مسئولیت حرفه ای آرشیتکت ها مسئولیت قانونی بیمه گذار در قبال خسارت های مالی و بدنی ناشی از غفلت حرفه ای وی در اجرای وظایف را پوشش می دهد. یعنی چنانچه مهندس معمار در طراحی و نظارت ساختمان و بنا غفلت کند و به این سبب خسارت مالی و بدنی به وجود آید مسئول خسارت وارده است که با داشتن این بیمه نامه می تواند خسارت را از طریق بیمه گر تسویه کند.

برای بیمه نامه های مسئولیت عمومی و کارفرما در قبال کارکنان، در هر حادثه حد تعیین می شود. برای بیمه مسئولیت کالا و حرفه ای به لحاظ ماهیت آنها، حد در طول مدت بیمه نامه تعیین می شود.

نرخ گذاری: غرامت های حرفه ای مانند سایر انواع ریسک های مسئولیت براساس ماهیت و دامنه ریسک نرخ گذاری می شوند. نوع حرفه متقاضی، مثلا مشاور حقوقی، حسابدار یا کارگزار بیمه ماهیت ریسک را
مشخص میکند و در نرخ محاسبه شده منعکس می گردد. تعداد اعضاء مؤسسه مثلا شرکاء و کارمندانی که دارای مسئولیت ها یا شرایط حرفه ای می باشند دامنه ریسک را تعیین می کند. بنابراین حق بیمه بر اساس نرخ برای هر نفر نسبت به تعداد افراد واجد شرایط که در این حرفه یا کسب و کار مشغول کار می باشند محاسبه می شود.

غرامت حرفه ای در سال های اخیر ثابت کرده که یک ریسک فوق العاده سنگینی می باشد و بیمه گرانی که این نوع بیمه نامه را صادر می کنند، مجبور شده اند نرخ های خود را اغلب و به طور چشمگیری خیلی بیش از نرخ تورم افزایش دهند تا بتوانند صدور این گونه ریسکها را به طور معقول اقتصادی نمایند.