بیمه مسئولیت مدنی دارندگان مراکز نمایشی

خرید آنلاین بیمه

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان مراکز نمایشی

مراکز نمایش اعم از سینما، تئاتر و سالن های کنسرت موسیقی می باشند. در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان مراکز نمایشی، بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که نام او تحت این عنوان در جدول مشخصات بیمه نامه ذکر شده است و پروانه تأسیس مرکز نمایشی از طرف مقامات ذی صلاح به نام وی صادر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد می کند تماشاگران شامل کلیه اشخاص حقیقی هستند که از طریق تهیه بلیت از گیشه سالن نمایش، دریافت کارت و یا هرگونه مجوز کتبی دیگر جهت استفاده از برنامه های نمایشی در محل نمایش حضور داشته باشند.
اشخاصی مانند بیمه گذار، شرکاء، اعضاء خانواده و فامیل نسبی درجه اول بیمه گذار و هر فرد حقیقی یا حقوقی که به صورت قراردادی در محل نمایش خدمات ارائه می دهند، تماشاگر به حساب نمی آیند. در این نوع بیمه، کلیه افراد به غیر از بیمه گذار، شرکا، خانواده و فامیل نسبی در جداول بیمه گذار، تماشاگران و کارکنان بیمه گذار، شخص ثالث محسوب می گردند.
موضوع بیمه: موضوع بیمه عبارت است از جبران غرامت های ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل تماشاگران از لحظه ورود به مرکز نمایش تا لحظه خروج که مستقیما در نتیجه هرگونه حادثه ناگهانی و غیر مترقبه حادث گردد. تعهدات عمومی بیمه گر و بیمه گذار مشابه سایر رشته های بیمه ای است.
استثناها: موارد ذیل هر چند بیمه گذار مسئول شناخته شود، از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
١- عمل عمد بیمه گذار و یا نمایندگان ایشان.
۲- جرایم حقوقی و کیفری و مجازات های قابل خرید.
۳- انجام هرگونه فعالیت غیر از آنچه در پروانه بهره برداری آمده و در شروع قرارداد کتباً به بیمه گر اعلام شده است.
۴- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش و اعتصاب و تعطیل کار.
۵- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وقوع هرگونه حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله و …..
۶- مبلغ فرانشیز تا میزان مقرر مندرج در جدول بیمه نامه.
۷- هر گونه دعوی در خصوص عدم النفع و زیان های معنوی توسط تماشاگران و یا اشخاص ثالث.
۸- مسمومیت غذایی ناشی از مواد خوراکی.