بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

قیمت و شرایط خرید بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

در این بیمه نامه خسارت جانی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار اعم از فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی در قبال استفاده کنندگان از آسانسور از طریق تهیه این بیمه مسئولیت تحت پوشش قرار می گیرند.