بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

قیمت و شرایط بیمه بدنه

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی

این بیمه مسئولیت خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها  را که ناشی از خطر سرقت کلی و یا آتش سوزی در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسئولیت مدیر پارکینگ  طبق  رای مراجع  ذی صلاح جبران می نماید.