بیمه نامه باربری داخلی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان-باربری

بیمه نامه باربری داخلی

بیمه نامه های باربری داخلی یکی از انواع بیمه نامه باربری است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی که مبداء و مقصد حمل آنها یکی از شهرهای ایران می باشد آن را تهیه می نمایند. خطرات تحت پوشش در بیمه حمل و نقل داخلی از دو گروه تشکیل می شوند:
خطرات اصلی: آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل: تصادف، تصادم، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه
خطرات اضافی: بر حسب توافق و با دریافت حق بیمه اضافی هنگام صدور بیمه نامه به خطرات اصلی اضافه می شوند، از قبیل خسارت های ناشی از بارگیری و تخلیه، سرقت کل محموله به همراه وسیله نقلیه، آب دیدگی و سقوط کالای مورد بیمه از روی وسیله حمل.