بیمه تضمین کیفیت ساختمان

خرید آنلاین بیمه

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان یا بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه ای است که برای حمایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمان ها که سرمایه هنگفتی را بابت خرید منزل هزینه می کنند طراحی و ارائه گردیده است. این بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را در طی مدت قرارداد که حداکثر ۱۰ سال می باشد، تحت پوشش قرار می دهد.

این بیمه از طریق اعمال نظارت شرکت بیمه و توسط شرکت های بیمه فنی، امر کنترل ساخت و ساز انجام می شود و در نهایت گواهی بیمه صادر می شود. هزینه بیمه کیفیت ساختمان به علت این که بسیار ناچیز است، در افزایش قیمت مسکن تأثیری نخواهد داشت.

پوشش بیمه ای زمانی قطعی می شود که گواهی کنترل کیفیت برای مواد و مصالح ساختمانی صادر شود که بدین ترتیب در دو سال اول، کلیه عیوبی که در اثر نقص اجرا پدید می آیند و نیز عیوب غیر استاندارد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند ضمن آنکه از سه تا ده سال سازه های جانبی تحت پوشش قرار می گیرند.

با صدور گواهی ساخت توسط بیمه گر، در حقیقت اسناسنامه کیفی برای ساختمان صادر شده است. بنابراین برگه کیفیت ساخت می تواند ملاک معامله قرار گیرد.

بر اساس توافقنامه وزارت مسکن، ۳۰٪ حق بیمه بیمه نامه های صادره پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان، از محل ردیف مربوط به بیمه گر را تعهد کرده و متعهد به پرداخت آن به بیمه گر در قبال ارائه بیمه نامه های پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از طرف بیمه گر شده است.