بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان، جراحان و دندانپزشکان

خرید آنلاین بیمه
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان، جراحان و دندانپزشکان

بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و جراحان به دلیل پیوند آن با حرفه مهم پزشکان کشور و نقشی که این نوع بیمه در دادن تأمین به درمانگر آن جامعه دارد، مورد توجه بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و نرخ و شرایط عمومی بیمه نامه آن به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است.( آیین نامه شماره ۳۷)
موضوع بیمه: موضوع بیمه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
تعهدات بیمه گر: ماده ۵ آیین نامه شماره ۳۷، تعهدات بیمه گر را مشخص کرده است:
«بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، حداکثر ظرف مهلت ۱۵روز پس از دریافت اسناد و مدارک موردنیاز، نسبت به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی متعلقه، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کند» .
تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
در صورتی که بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذی صلاح به پرداخت دیه محکوم شود، تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجاری مذکور در قانون دیات می باشد.
در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذی صلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.
استثنائات : موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
– انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار.
– مسئولیت های ناشی از انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروهای خواب آور باشد.
– انجام مداوا، معالجه و اعمال جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.
– انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان.
– هر نوع خسارتی که منشأ آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر این که استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد. باشد.
– هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع.
مدت بیمه نامه: مدت این بیمه نامه یک سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی مشخص می گردد.
محدوده جغرافیایی: محدوده جغرافیایی این بیمه نامه منحصرا جمهوری اسلامی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در خارج از محدوده مذکور هیچ گونه تعهدی ندارد.
علاوه بر این، طبق بند پ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می گردند، محصولات خونی تولید شده خود را در نزد شرکت های بیمه تجاری بیمه نماید. مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۹۲۹ مندرج در قسمت چهارم این قانون برای بیمه محصولات خونی
اختصاص می یابد. شرکتهای بیمه تجاری متعهد می گردند هزینه های مربوط به عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند. در صورتی که عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسئولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت.
حداکثر مبلغ خسارت یا غرامت در هر حادثه و در مجموع برابر کل مدت اعتبار قرارداد، اساس تعهدات بیمه گر را تشکیل می دهد. حق بیمه برای مسئولیت بیمه گر با توجه به سرمایه مورد تعهد، رقم ثابتی بوده و برای خطرات اضافی مانند مسئولیت دستیار حرفه ای، باید حق بیمه اضافی پرداخت شود. صدور بیمه نامه انفرادی، گروهی یا مشترک در این رشته امکان پذیر است.