۱-بیمه های اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

۱-بیمه های اجتماعی

باتوجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه انواع متعددی دارند. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. به طور کلی، بیمه در دو زمینه کلی بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی ارائه می شود.

بیمه های اجتماعی که «بیمه های اجباری» یا «بیمه های ناشی از قانون» نیز خوانده می شوند، بیشتر درباره کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب میشوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار میدهد.
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولا شخص دیگری کارفرما در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد. ثانیا بر خلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی ریسک ندارد.حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید