۲- بیمه های بازرگانی

خرید آنلاین بیمه

۲- بیمه های بازرگانی

به بیمه های بازرگانی بیمه های اختیاری» هم اطلاق می شود زیرا بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند. در بیمه های بازرگانی، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند؛ بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار میدهد. بیمه های بازرگانی با توجه به نوع و طبیعت خطر، به دو دسته بیمه های دریایی و غیردریایی تقسیم می شوند. تقسیم بندی دیگری که انجام می شود، تقسیم به بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت است. بازارهایی نیز وجود دارد که به موجب آنها، بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند. اصولا بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار، از تقسیم بندی های مختلف استفاده می کنند.

برای مشاهده مطلب قبلی کلیک کنید